เพราะอะไร Agility จึงสำคัญกับองค์กรและงานในอนาคต

1136
เพราะอะไร Agility จึงสำคัญกับองค์กรและงานในอนาคต
เพราะอะไร Agility จึงสำคัญกับองค์กรและงานในอนาคต

โดยหากถามว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดสำหรับองค์กรในอนาคต? ท่านอาจจะมีคำตอบมากมายในใจ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Chang) โดยเฉพาะการพลิกโฉมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนั้นการสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น (Organizational Agility) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดจากนี้ไปสู่อนาคต

เพราะอะไร Agility จึงสำคัญกับองค์กรและงานในอนาคต

Agility หมายถึง คุณภาพหรือสภาวะของความคล่องแคล่วว่องไว และหากตัวของ Agility นั้นอยู่ในบริบทของการทำงานและการบริหารองค์กรเพื่อความสำเร็จ Agility จะหมายความว่าการมีบุคลากรที่สอดคล้องกับงาน มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนแนวคิดเรื่อง Agile เริ่มได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล โดยเดิมทีเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้จากบริษัทที่พัฬนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ซึ่งประสบปัญหาในการวางแผนให้ลงตัวและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่สิ้นเปืองงบประมาณและใช้เวลามาก ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดเพราะเข้าใจความต้องการของลูกค้าผิดหรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็แก้ไขได้ยาก ซึ่งอาจต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงได้เริ่มถูกนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ค่อยๆ ทำไป หากพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาก็ดำเนินการแก้ไขเป็นวงจรเช่นนี้ได้เรื่อยๆ นี่จึงเป็นแนวคิดการทำงานที่ต้องอาศัยทีมงาน ที่มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และต้องมีความยืดหยุ่นต่อการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ทั้งยังต้องเรียนรู้ความล้มเหลวอีกด้วย

โดยในปัจจุบันเราจะพบเห็นได้ว่า Agility จะถูกหยิบมาใช้กับองค์กรธุรกิจ Startup ที่จำเป็นต้องใช้ความคล่องตัวสูงอยู่บ่อยๆ นักวิชาการด้านการบริหารองค์กรได้ศึกษาเรื่อง Agility กับองค์กรไว้มากมาย และพบว่าองค์กรแบบ Agile เป็นองค์กรที่มีความชัดเจน และมีวินัยสูงในการดำเนินการด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ทั้งยังมีการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้และการแบ่งบันกันขึ้นมาภายในองค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นแบบ Agile จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ในผลการวิจัยศึกษาเรื่อง Organizational Agility at Scale : The key to Driveing Digital Growth ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นถึงผู้บริหารขององค์กรทั่วโลกทั้งหมด 998 องค์กร ในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วจึงพบว่ามีพฤติกรรมบ่งชี้ถึงความคล่องตัวขององค์กรไว้ 5 ประการดังนี้

1.ความสามารถในการวางแผนอย่างต่อเนื่อง (Enable Continuous Plannning)

การวางแผนแบบพลวัตจะช่วยให้องค์กรตอบสนองโอกาสทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีศักภาพในการรับมือกับภัยคุกคามทางธุรกิจ (Threat) นอกจากนี้ยังพบว่าอุปสรรคสำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่ยืดหยุ่นกับความต้องการ และวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ (Bureaucratic Culture) ซึ่งทำให้องค์กรเคลื่อนตัวช้า

2.สร้างโครงสร้างและกระบวนการที่คล่องตัว (Build Agile Structures and Process)

องค์กรคล่องตัวสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเร็วขึ้นโดยมีทรัพย์สินคือ “คนและเงิน” โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งมีระบบที่ช่วยให้เข้าใจช่องว่างทางธุรกิจได้อีกด้วย

3.พัฒนาทักษะการทำงานสำหรับอนาคต (Upskill the Future Workforce)

หลายองค์กรพบเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงทักษะเดิมที่มีให้รองรับการแก้ปัญหาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งองค์กร นักธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการทำงานในกระแสแห่งยุคดิจิทัล

4.ให้อำนาจแก่พนักงานในการตัดสินใจ (Empower to Make Decision)

ศักยภาพของบุคลากรคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีอำนาจในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อให้เลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการ ดังนั้น ข้อมูลจึงเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจและเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

5.ยอมรับการวัดและการควบคุม (Embrace Measurement and Control)

ความเร็วและความคล่องตัวจะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความแม่นยำในการวัด การควบคุมเพราะการวัดและผลจากการวิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่าพฤติกรรมของการเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูงอาจช่วยให้ภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบราชการ ทั้งยังมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับสู่การเป็น Agile Organization หรือองค์กรคล่องตัวได้ โดยอาจเริ่มดำเนินการจากจุดเล็กๆของบางโครงการ หรือบางน่วยงานก่อนขยายออกไปทั่วทั้งส่วนราชการหรือองค์กร