การสอบ ก.พ. ภาคพิเศษคืออะไร ?

825
การสอบ ก.พ. ภาคพิเศษคืออะไร
การสอบ ก.พ. ภาคพิเศษคืออะไร

การสอบ ก.พ. โดยทั่วไปจะเปิดสอบทุกปี และแบ่งการสอบออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอบภาค ก. เป็นการสอบความรู้ทั่วไปซึ่งจะเปิดรับสมัครจากทุกคุณวุฒิทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท การสอบภาค ข.เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบภาค ค.เป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมีการเปิดสอบ ก.พ. พิเศษ หรือ ภาคพิเศษ สำหรับการสอบ ก.พ.ภาคนี้หมายถึงอะไร บทความนี้มีคำตอบ

การสอบ ก.พ. ภาคพิเศษคืออะไร

การสอบ ก.พ. พิเศษ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เหมือนกับการสอบ ภาค ก. ทั่วไปแต่แตกต่างกันที่การสอบ ก.พ. พิเศษหรือภาคพิเศษเป็นการเปิดสอบโดยการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการเพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ.ภาคพิเศษ

สำหรับเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ ก.พ.พิเศษ คือการที่มีผู้สอบผ่านในตำแหน่งต่างๆ ที่ส่วนราชการนั้นเปิดรับสมัครแล้ว ซึ่งได้แก่การสอบผ่าน ภาค ข และภาค ค (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัครกำหนด) แต่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค ก.ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. บุคคลนั้นก็จะมีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. พิเศษได้ และเมื่อสอบผ่าน ผู้สอบจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. เช่นเดียวกับผู้สอบภาค ก. ที่สำนักงานก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี

การเปิดสอบ ก.พ. ภาคพิเศษ ปี 2563

ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนราชการได้ประกาศเปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือสอบ ก.พ.พิเศษ ด้วยการวางแผนร่วมกับสำนักงาน ก.พ.เปิดสอบภาค ก.พิเศษ ประจำปี 2563 โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดการเปิดสอบ มีดังนี้

  • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มกราคม 2563
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันที่ 10 – 31 มกราคม2563
  • อัปโหลด รูปถ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 27 มีนาคม2563
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์2563
  • สอบข้อเขียน วันที่ 29 มีนาคม2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน2563

สำหรับกำหนดการเปิดสอบ ก.พ. ภาคพิเศษ ปี 2563 และรายละเอียดต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยน

หรือเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่เปิดสอบและขึ้นอยู่กับ สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แนวทางการเตรียมตัวสอบ ก.พ.พิเศษ

แนวทางการเตรียมตัวสอบ ก.พ.พิเศษ ไม่แตกต่างจากการสอบ ก.พ.ภาค ก.ทั่วไป วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับความนิยม และทำให้มั่นใจในการสอบ ได้แก่การติวสอบ ซึ่งมีทั้งการเดินทางไปติวสอบยังศูนย์ติวและสอบอยู่ที่บ้านผ่านคอร์สติวสอบออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีเพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ได้รับการติวสอบจากผู้เชี่ยวชาญการสอบ ก.พ.โดยเฉพาะ พร้อมมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยให้ฝึกและทดลองทำอีกด้วย