สอบ ก.พ. คืออะไร สอบภาค ก.และภาค ข. แตกต่างกันอย่างไร

2795
สอบ ก.พ คืออะไร สอบภาค ก.และภาค ข. แตกต่างกันอย่างไร
สอบ ก.พ คืออะไร สอบภาค ก.และภาค ข. แตกต่างกันอย่างไร

สนามสอบเพื่อบรรจุเข้าเข้ารับราชการ หรือทำงานให้กับหน่วยงานราชการที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือ การสอบ ก.พ. แต่เชื่อว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่า “สอบ ก.พ. คือ” สอบภาค ก.แตกต่างจากสอบภาค ข.อย่างไร แล้วทำไมต้องติวสอบ ก.พ. หรือการทำ แนวข้อสอบ ก.พ. คำถามเหล่านี้ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ

สอบ ก.พ คืออะไร

ก.พ. เป็นชื่อย่อของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรม โดทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การ สอบ ก.พ.คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เป็นการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันตามระดับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับสมัครสอบ  โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ การสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ซึ่งการสอบแต่ละภาครวมทั้ง แนวข้อสอบ ก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้

การสมัครสอบ ก.พ. และแนวการสอบภาค ก.

การสอบภาค ก. คือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้ข้อสอบความรู้ทั่วไปเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ หรือเป็นการวัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป เช่น การคิดคำนวณ การให้เหตุผล วิชาภาษาไทย เช่น การเข้าใจภาษาด้วยการอ่าน การเขียน และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการฟัง กสนพูด การอ่าน และการเขียน

การสมัครสอบ ก.พ. และแนวการสอบภาค ข

การสอบภาค ข. คือการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยคุณสมบัติผู้สอบจะต้องสอบผ่านภาค ก มาก่อน และแนวข้อสอบ ก.พ. เป็นการสอบข้อเขียน ในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งอื่น ๆ

การสมัครสอบ ก.พ. และแนวการสอบภาค ค.

การสอบภาค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ สำหรับการจะสอบภาค ค. นั้น ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน แนวข้อสอบ ก.พ. ในภาคนี้นอกจากเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว อาจทดสอบด้านอื่นเพิ่มเติมด้วย

เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง     

โดยทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน มีนาคม ทำการสอบในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม และประกาศผลสอบช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี การทำความเข้าใจในรายละเอียดว่าการสอบ ก.พ.คือ การสอบสอบภาค ก.ภาค ข. และภาค ค คืออะไรมีความแตกต่างกันอย่างไร ช่วยให้ผู้สอบเตรียมความพร้อมและหาแนวข้อสอบ ก.พ. หรือติวสอบ ก.พ. ได้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด