กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยมีหน่วยงานอะไรอยู่บ้าง?

1664
กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยมีหน่วยงานอะไรอยู่บ้าง
กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยมีหน่วยงานอะไรอยู่บ้าง

บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และสายงานของราชการนั้น เป็นสิ่งจำเป็นและควรรู้ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสมัครเป็นราชการ เพื่อช่วยให้เข้าใจในเรื่องของตำแหน่งบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และสายงานอื่นๆของข้าราชการ ทั้งยังสามารถช่วยให้เลือกหน่วยงานหรือติดตามข้อมูลการสมัครของหน่วยงานที่อยากเข้าร่วมสมัครหลังจากผ่านการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ. แล้ว โดยหน่วยงานและสายงานของราชการจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยมีหน่วยงานอะไรอยู่บ้าง?

บุคลากรของหน่วยงานในแต่ละหน่วยมีความสามรถและความสำคัญแตกต่างกันออกไป โดยในแต่ละตำแหน่งก็จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านนั้นๆ โดนกระทรวงในประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการตราพระราชบัญญัติ ปัจจุบันมีกระทรวงจำนวนทั้งสิ้นถึง 20 กระทรวง ดังนี้

หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม

เป็นหน่วยงานยอดนิยม และยังเปิดรับเป็นจำนวนมาก โดยตัวของหน่วยงานการศึกษาจะมีตั้งแต่ ครู, ครูผู้ช่วย, อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ ไปจนถึง ศาสตราจารย์ เป็นต้น

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.moe.go.th/index.php

หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกระทรวงในประเทศไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mdes.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานราชการไทย ที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://energy.go.th/2015/

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆในประเทศไทย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/intro.html

หน่วยงาน กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะและมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mod.go.th/home.aspx

หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ เป็นกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาและราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.moc.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mhesi.go.th/main/th/

หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ในการจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.moac.go.th/site-home

หน่วยงาน กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานราชการไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่นและกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mof.go.th/th/home

หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ http://www.moi.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/

หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mots.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นต้น

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.moj.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.moph.go.th/

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.egov.go.th/th/government-agency/46/

หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาลไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลื่ยนแปลงของโลก

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ https://www.mhesi.go.th/home/

หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงของประเทศไทย เดิมคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำหรับอำนาจหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนั้น เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งระบบ ทั้งแรงงานภายในประเทศ และการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ รวมไปถึงในเรื่องของการจ้างงาน สวัสดิการ ค่าจ้าง สหภาพแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางานและประกันสังคม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ http://www.mol.go.th/anonymouse/home

หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ http://www.industry.go.th/index.php

หน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานราชการไทย ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ที่ http://www.mnre.go.th/