วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของข้าราชการควรเป็นอย่างไร?

816
วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของข้าราชการควรเป็นอย่างไร?
วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของข้าราชการควรเป็นอย่างไร?

อาชีพข้าราชการ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในอดีตยันปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการอื่นๆมากมายที่ช่วยให้ผู้ได้รับเข้าทำงานในสายอาชีพนี้แล้วต่างชื่นชอบ แต่การที่สมัครเข้ารับราชการได้นั้นจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติและวิธีการเข้ารับราชการดังต่อไปนี้

วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของผู้สมัครเข้ารับราชการ ?

วิธีการเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรีือนนั้น สามารถเป็นได้ด้วย 2 วิธี คือการเข้าสอบแข่งขัน ก.พ. และการคัดเลือกพิเศษ เช่น การที่คุณมีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษานั้นได้ยากและเฉพาะทาง หรือได้รับทุนจากรัฐบาล เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการพลเรือน จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. นั้นจะมีดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกำหนด (เช่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ฯลฯ)
 • พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ระดับการศึกที่จำเป็น

 • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับวุฒิปริญญาตรี
 • ระดับวุฒิปริญญาโท

หน่วยงานดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรือน

หน่วยงานที่ทำหน้าทีดำเนินการจัดสอบแข่งขันเข้ารับราชการพลเรือนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • หน่วยงาน ก.พ. : ซึ่งเป็นหน่วยงานรับสมัครและดำเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.)
 • ส่วนราชการ : เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ระดับ ที่ตรงตามคุณสมบัติ เงื่อนไข เฉพาะตำแหน่ง และยังต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ส่วนผู้ได้รับปริญญาเอกและมีวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. กำหนดเป็นวุฒิคัดเลือกส่วนราชการจะเป็นผู้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ โดยส่วนราชการจะเปิดรับสมัครจากผู้มีวุฒิดังกล่าว

คุณสมบัติข้าราชการที่ดี

ข้าราชการเป็นอาชีพที่หลายๆท่านใฝ่ฝันที่จะเป็น เพราะด้วยอาชีพที่มีความมั่นคงทั้งในเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆที่มากมาย ช่วยให้ดึงดูดผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นข้าราชการทั้งนั้น แต่ในการทำงานข้าราชการที่ดีนั้นต้องระลึกถึงการทำงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้สมกับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของข้าราชการที่มาจากภาษีอากรของประชาชนนั่นเอง โดยคุณสมบัติที่ดีของข้าราชการควรมีดังต่อไปนี้

 • ต้องทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity)
 • มีความขยันตั้งใจทำงาน (Activeness)
 • มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality)
 • มีการปรับตัวให้ทันยุคสมัย สังคมโลก (Relevancy)
 • ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Efficiency)
 • มีความรับผิดรับชอบต่องานต่อสังคม (Accountability)
 • มีจิตประชาธิปไตย โปร่งใส มีส่วนร่วม (Democracy)
 • มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพ (Yield)