หน่วยงานภายใน สำนักงาน ก.พ. มีอะไรบ้าง?

704
หน่วยงานภายใน สำนักงาน ก.พ. มีอะไรบ้าง?
หน่วยงานภายใน สำนักงาน ก.พ. มีอะไรบ้าง?

สำนักงาน ก.พ. เป็นสำนักงานที่ผู้ต้องการเข้าสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนนั้นต่างจำเป็นต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากจำเป็นที่ต้องผ่านการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขัน โดยอาจจะเตรียมตัวด้วยการลองทำ แนวข้อสอบ ก.พ. ก่อนได้ แต่หากท่านสงสัยว่าหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. นั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย


หน่วยงานภายใน สำนักงาน ก.พ. มีอะไรบ้าง?

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียกโดยย่อว่าสำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีและพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนกลาง

 • ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสำนักงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรม การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความรู้
 • สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. แก่ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง

สำนักกฎหมาย (สกม)

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. และที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎระเบียบและหนังสือเวียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ.
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส)

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. และโปรแกรมมาตรฐานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารข้อมูลกำลังคนในราชการแก้ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมต่างๆตลอดจนสนับสนุน ประสานงานเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผลข้อมุล ข้อสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส)

 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง
 • พัฒนาเครื่องมือและดำเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
 • จัดทำข้อมูลและบัญชีผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบยุทธศาสตร์ของระบบนักเรียนทุนรัฐบาล
 • วิเคราะห์และจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและภาครัฐ
 • พัฒนาและกำกับดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อสร้างข้าราชการคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและบริหาร (ระบบ HiPPS)
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)

 • พัฒนาและกำหนดนโยบาย ระบบและรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการประสานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาลและการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงทุนรัฐบาล
 • จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและการพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท)

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานช่วยสนับสนุนให้มีการยกระดับงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็นงานวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์ ช่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและท้องถิ่น
 • เป็นศูนย์ข้อมูลเรื่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของสำนักงาน ก.พ.
 • ติดตาม รวบรวมปัญหาความต้องการของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • ประสานการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่
 • สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.เครือข่ายในพื้นที่
 • รับผิดชอบงานกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบมาย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร)

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
 • ดูแล จัดการและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา และนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการประสานงานและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป)

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆ
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้กำลังคนของส่วนราชการ
 • ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
 • รักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนควบคุมเกษียณอายุราชการและข้อมูลกำลังคน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของตำแหน่งระดับสูง
 • ยกระดับมาตรฐานนวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
 • พิจารณาคำขออนุมัติเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขาธิการ (สลธ)

 • ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ์ งานห้องสมุด งานรักษาความปลอดภัย งานประสานและอำนวยการในพิธีการต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของนักเรียนทุนและสำนักงานผู้ดูแล นักเรียนในต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 • จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานของสำนักงาน ติดตามการดำเนินการตามแผนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (สตค)

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลให้สอดคล้องกับผลงานและค่าครองชีพ
 • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน และจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 • ศึกษาและพัฒนาระบบจูงใจการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินภาพกำลังคน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบหรือมาตรฐานการจัดและพัฒนาส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติรวมทั้งการติดตามประเมินผลการกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปริกษาแก่คณะรัฐมนตรี ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและระบบค่าตอบแทน
 • จัดทำข้อเสนอ นโยบาย กลยุทธ์และวิธีการดำเนินการเพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสม มีการใช้กำลังคนอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพและเกิดความสมดุลของกำลังคนภาครัฐในภาพรวม
 • พัฒนาระบบพนักงานราชการ จะจัดทำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการบริหารพนักงานราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานวินัย (สมว)

 • ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์การจัดทำสำนวนและจัดทำความเห็น
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการ กฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการด้านวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การดำเนินการทางวินัยมาตรฐานการลงโทษในกระทรวงกรมต่างๆ

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค)

 • ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
 • ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์และการรักษาคุณธรรมในกระทรวง ทบวง กรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ)

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือนต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้และหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบกลยุทธ์หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการฝ่ายพลเรือนและทรัพยากรบุคคลพิเศษ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลให้การบริหารงานบุคคลในส่วนราชการเป็นไปตามระบบ คุณธรรมและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข)

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตและให้บริการสื่อหรือเทคโนโลยีการฝึกอบรม
 • ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบหรือแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษาและนักเรยนทุนรัฐบาล รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการในราชการพลเรือน
 • ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่นๆ และบุคคลากรภาครัฐ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.)

มีพันธกิจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน โดยการศึกษา การวิจัย การพัฒนา การส่งเสริม การให้คำปรึกษาการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อรณรงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ราชการใสสะอาด การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน