ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

873
ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง
ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ โดยอาชีพรับราชการ ถือได้ว่าเป็นอาชีพๆหนึ่ง ในประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดีต่างๆ และยังมีเกียรติในสังคม ที่สำคัญได้ทำหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้โดยตรง

ข้าราชการเกษียณ ได้รับอะไรตอบแทนบ้าง

คําว่า “เกษียณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใสามารนำมาใช้เกี่ยวกับการกําหนดอายุเช่นเกษียณอายุราชการก็จะหมายถึงการสิ้นกําหนดเวลารับราชการหรือการทํางาน โดยอาชีพข้าราชการนอกจากจะมีสวัสดิการต่างๆมากมายในช่วงเวลาการทำงานอยู่แล้วนั้น ยังมีสวัสดิการกรณีของการเกษียณอายุราชการต่างๆ โดยจะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังต่อไปนี้

1.เงินบำเหน็จ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

เงินบําเหน็จ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ โดยจ่ายให้ครั้งเดียว เมื่อข้าราชการเกษียณ โดยจะมีการคิดเงินบำเหน็จตามสูตรคำนวณดังนี้

  • สูตรคิดเงินบำเหน็จ : นำเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (รับก้อนเดียว) เช่นเงินเดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาทและอายุราชการ 35 ปีจะคํานวณได้เท่ากับ 30,000 x 35 = 1,050,000 บาท

2.เงินบำนาญ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

เงินบํานาญ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการเป็นรายเดือน โดยจะจ่ายตั้งแต่เกษียณหรือลาออกจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย โดยจะมีการคิดเงินบำเหน็จตามสูตรคำนวณดังนี้

  • สูตรคิดเงินบำนาญ : นำเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หารด้วย 50 เช่นเงินเดือน 36,020 บาทอายุราชการ 35 ปีนํามาคำนวณได้เท่าไรก็รับไป

3.เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินจาก กบข.สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.

(กบข.) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิม โดยจะมีสูตรตตำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินจาก กบข. ดังต่อไปนี้

  • สูตรคิดเงินบำเหน็จ : นำเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (รับก้อนเดียว) เช่นเงินเดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาทและอายุราชการ 35 ปีจะคํานวณได้เท่ากับ 30,000 x 35 = 1,050,000 บาท :
  • สูตรคิดเงินบำนาญ : นำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หารด้วย 50 เช่นเงินเดือน 36,020 บาทอายุราชการ 35 ปีนํามาคำนวณได้เท่าไรก็รับไป
  • เงินก้อนจาก กบข. : จะประกอบด้วยเงินชดเชยเงินประเดิมเงินสะสมเงินสมทบและเงินจากผลประโยชน์ตอบแทนเงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข.ให้ โดยคุณสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของกบข. ที่จะแจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปีพร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี พร้อมกับหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีประจำปีของสมาชิกแต่ละคน หรือสอบถามไปโดยตรงที่กองทุน กบข.

4. เงินสวัสดิการ สำหรับการศึกษาของบุตร

ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้กำหนดว่า สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นเงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนั้นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการถือว่าเป็นผู้รับบำนาญ จึงเกิดสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

5. เงินสวัสดิการ สำหรับการรักษาพยาบาล

ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้กำหนดว่า สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นเงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับตัวผู้มีสิทธิ์เอง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ ดังนั้นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการถือว่าเป็นผู้รับบำนาญ จึงเกิดสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล