สวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพรับราชการ

700
สวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพรับราชการ
สวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพรับราชการ

การสอบก.พ. ก็คือการสอบบรรจุรับราชการและเมื่อมีโอกาสสอบได้ ถือว่ามีความมั่นคงในอาชีพและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ รวมทั้งมีหลักประกันในการรักษาพยาบาลฟรีให้กับพ่อและครอบครัวอีกด้วย การเตรียมความพร้อมในการสอบก.พ. ด้วยการติวสอบ ก.พ.กับสถาบันต่างๆ หรือ สามารถทำแนวข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง แม้จะต้องต้องค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเทียบกับสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุน

วิธีการเข้าสู่อาชีพรับราชการ

การสอบบรรจุรับราชการมีหลายวิธีการ สำหรับการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือน หรือ

การสอบก.พ. ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิดสอบเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจากข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือสอบภาค ก. ซึ่งเป็นการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือความสามารถเฉพาะตำแหน่งในขั้นตอนต่อไป

ในส่วนของการสอบบรรจุรับราชการโดยไม่ต้องสอบภาค ก. หรือไม่ต้องผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไป จะมีหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในระดับ ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ตามสาขาวิชาที่ต้องการเป็นประจำทุกปี

สวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพรับราชการ

สวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางรัฐหรือส่วนราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อความมั่นคงในอาชีพรวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังนี้

  1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผู้ที่รับราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร และพ่อแม่
  2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ โดยที่บุตรจะได้สิทธิ์นี้ถึง 3 คน
  3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  4. บำเหน็จบำนาญ การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงินใช้ทุกเดือนหรือมีเงินสำหรับเป็นทุนไว้ใช้จ่ายหลังกเกษียณ
  5. สวัสดิการเกี่ยวกับการลา (ลาป่วย หรือลาพักร้อน ลาคลอดบุตร)
  6. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  8. ค่าเช่าบ้าน
  9. รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับตำแหน่ง)
  10. เงินประจำตำแหน่ง เป็นค่าตอบแทนในระบบราชการที่ได้รับเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน

การสมัครสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ข้อสอบความรู้ทั่วไป คือวิธีเข้าสู่อาชีพรับราชการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายทุกสาขาวิชา มีโอกาสสอบบรรจุรับราชการ โดยมีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติของผู้สมัครสอบน้อยกว่าเส้นทางการสอบบรรจุรับราชการด้วยวิธีอื่น ๆ ทำให้ในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก การติวสอบ และแนวข้อสอบ ก.พ. คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้สมัครสอบมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสอบบรรจุรับราชการได้ตามที่มุ่งหวัง