วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.

524
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

ยกระดับและขับเคลื่อนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว เอื้อต่อภารกิจของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพสูง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

พันธกิจ

พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  • การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

  • ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
  • บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

ผลผลิต/โครงการ

  • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
  • การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ