เคล็ดลับ การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการให้ผ่านในรอบเดียว

946
เคล็ดลับ การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการให้ผ่านในรอบเดียว
เคล็ดลับ การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการให้ผ่านในรอบเดียว

สนามสอบที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมากในแต่ละสนามสอบ ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย ด้านทักษะความรู้ที่เป็นวิชาพื้นฐานและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ก็คือการสอบบรรจุรับราชการ โดยสนามสอบสู่เส้นทางการบรรจุรับราชการที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจได้แก่ การสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น ซึ่งการสอบนอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้านแล้ว วันนี้ ก.พ. ออนไลน์ มีเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบนอกจากการอ่านหนังสือและการทำแนวข้อสอบแล้วมาแนะนำ

เคล็ดลับ การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการให้ผ่านในรอบเดียว

เชื่อว่าผู้ที่สามารถสอบบรรจุรับราชการได้แล้ว หลายคนผ่านการสอบมามากกว่าหนึ่งครั้งและผ่านมาหลายสนามสอบ ทั้งการสอบ ก.พ. หรือ ก.พ. กับ ท้องถิ่น สำหรับการเตรียมตัวสอบหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุรับราชการทุกสนามสอบ นอกจากการอ่านหนังสือหรืออ่านแนวข้อสอบตามวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้แล้ว การเตรียมตัวสอบเพื่อให้ผ่านตั้งแต่รอบแรกหรือสอบผ่านในรอบเดียว อาจจะต้องมีเคล็ดลับต่าง ๆ เป็นตัวช่วยโดยทำได้ไม่ยาก ดังนี้

1.ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง

เคล็ดลับแรกที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการสอบ ก็คือ ความมีระเบียบวินัยของตัวผู้สอบเอง เช่น หลายคนมีงานประจำทำอยู่แล้วแต่ต้องการสอบบรรจุเพื่อรับราชการเพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง และยังทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ การบริหารเวลาหรือจัดแบ่งเวลาอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเตรียมตัวล่วงหน้า จัดหาหนังสือหรือศึกษาแนวข้อสอบเก่าๆ ไว้ล่วงหน้า นอกจากทำให้มีความพร้อมในการสอบแล้วยังเสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวผู้สอบเองอีกด้วย

2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

สำหรับการตั้งเป้าหมาย แต่ละคนอาจมีเป้าหมายในการสอบแข่งขันที่แตกต่างกัน คนที่มีงานประจำอยู่แล้ว อาจต้องการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ หากสอบได้ถือเป็นผลพลอยได้ บางคนต้องการสอบให้ได้หรือรอบเพียงรอบเดียวผ่าน การตั้งเป้าหมายจึงต้องชัดเจนเพื่อทำทุกวิธีการให้ประสบความสำเร็จ

3.ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

การสอบในแต่ละสนามสอบ ส่วนใหญ่จะเปิดสอบตามกำหนดเวลาเดิมทุกปี ยกเว้น การสอบของท้องถิ่น ซึ่ง ก.พ. กับ ท้องถิ่น อาจแตกต่างกัน เช่น ท้องถิ่นเปิดสอบพร้อมกันทั้งภาค ก.และภาค ข การเปิดสอบจึงขึ้นอยู่กับการขาดแคลนบุคลากรในด้านต่าง ๆ

4.คุณสมบัติผู้สมัครต้องพร้อม

ความไม่พร้อมด้านข้อมูลของคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนเสียโอกาสในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ เช่น ไม่ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบอย่างเข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องข้อห้ามหรือข้อยกเว้น ทำให้เข้าใจผิดและเสียโอกาสในการสมัครสอบในครั้งนั้น เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก รับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่เทอมสุดท้ายด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
 • ระดับปริญญาโท (ป.โท)

5.ทำความเข้าใจกับวิชาที่ใช้สอบ

การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมากทุกปี ก็คือ การสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนที่จะต้องสอบ ก.พ.ภาค ก. ให้ได้เสียก่อน เคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้สอบได้หรือสามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว ก็คือทำความเข้าใจกับวิชาที่ใช้สอบเพื่อเตรียมตัวอ่านหนังสือหรือหาแนวข้อสอบให้ตรงกับวิชาที่ใช้สอบ ซึ่งการสอบ กพ.ภาค ก. ก็เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาที่ใช้สอบจะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ

 • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการสอบด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล
 • วิชาภาษาไทย เป็นการสอบด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่านและการเขียน

6.จัดลำดับการอ่านหนังสือสอบ

เคล็ดลับสำคัญอีกข้อสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการให้สอบผ่านในรอบแรก ก็คือ การจัดลับการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบ เมื่อจัดเตรียมหนังสือหรือมีแนวข้อสอบพร้อมแล้ว การจัดลำดับการอ่านหนังสือทำได้ ดังนี้

 • เลือกอ่านหนังสือวิชาใดวิชาหนึ่งก่อน หรืออ่านไปพร้อม ๆ กันโดยจัดแบ่งเวลาอ่านเท่า ๆ กันและอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • กำหนดเวลาในการอ่านให้แน่นอน เช่นอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
 • การอ่านหนังสือแต่ละครั้ง อาจเลือกอ่านให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะและเวลา เช่น อ่านช่วงพักเที่ยง หรืออ่านในช่วงที่มีเวลาว่างไม่มากนัก อาจเลือกอ่านแบบผ่านๆ หากอ่านในช่วงวันหยุดหรืออ่านหนังสือช่วงพักผ่อนที่มีเวลามาก ๆ ควรอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยการขีดเส้นใต้ไว้ เคล็ดลับนี้สามารถกลับมาอ่านทบทวนเฉพาะส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน
 • เมื่ออ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้ว ให้ฝึกทำแบบทดสอบท้ายบท (หากมี) หรือทำแบบทดสอบในแต่ละวิชา
 • สำหรับผู้ที่เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบล่วงหน้า หรือเริ่มอ่านหนังสือก่อนการเปิดรับสมัครสอบ การอ่านทบทวนและทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากช่วยให้จดจำและทำข้อสอบได้แล้ว ยังเป็นการฝึกบริหารเวลาและวิเคราะห์ข้อสอบไปพร้อม ๆ กัน

7.เลือกติวสอบจากติวเตอร์โดยตรง

การสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น เคล็ดลับสำคัญของการสอบบรรจุรับราชการให้สอบผ่านในครั้งแรก ก็คือการติวสอบจากติวเตอร์ ก.พ.โดยตรง ปัจจุบันการติวสอบทำได้หลายรูปแบบ เช่น ติวจากโรงเรียนกวดวิชา หรือติว ก.พ.ออนไลน์

7.1 การติวสอบทั้งสองรูปแบบมีข้อดี อย่างไร

 • รู้แนวทางข้อสอบ ทำให้กำหนดกรอบเนื้อหาในการอ่านหนังสือแคบลง สามารถอ่านหนังสือได้ตรงประเด็น และช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ
 • การติวสอบจากติวเตอร์โดยตรง จะมีเทคนิควิธีการเก็งหาคำตอบ การตัดช้อยส์ต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และการเลือกทำข้อสอบอย่างไรให้เสร็จทันเวลา ซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยให้ผู้สอบประสบความสำเร็จในการสอบได้ในรอบเดียว
 • การติวสอบทำให้ง่ายต่อการหาแนวข้อสอบ เพราะสถาบันกวดวิชาจะจัดหาแนวข้อสอบให้อ่านตามวิชาที่ใช้สอบ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบที่เป็นแนวข้อสอบเก่า ๆซึ่งมีสถิติว่าใช้ออกข้อสอบอยู่เสมอ ๆ
 • การติวสอบยังดีสำหรับผู้สมัครสอบที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย โดยเฉพาะการติวสอบออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถเรียนหรือติวสอบอยู่ที่บ้านได้

7.2ควรเลือกสถาบันติวสอบที่ไหนดี

ปัจจุบันมีสถาบันติวสอบที่เป็นเสมือนเส้นทางลัดให้ผู้ที่ต้องการสอบบรรจุรับราชการได้เลือกมากมายหลายรูปแบบ เช่น การติดสอบกับสถาบันโดยตรงหรือซื้อคอร์สติวสอบออนไลน์ ซึ่งแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ที่สนใจและยังขึ้นอยู่กับแนวข้อสอบของแต่ละองค์กร สำหรับการเลือกสถาบันติวสอบ ก.พ. มีหลักในการพิจารณา ดังนี้

 • เลือกสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีติวเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆโดยเฉพาะ
 • หาข้อมูลสถาบันกวดวิชาจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากการสอบถามพูดคุย จากสื่อและสังคมออนไลน์
 • พิจารณาจากผลงานของสถาบันติวสอบที่มีการรีวิว หรือแสดงสถิติไว้ให้ดูประกอบ สิ่งสำคัญควรดูว่าเป็นผลเก่าหรือเป็นสถิติที่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นสถาบันติวสอบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • มีคอร์สติวหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สมัครสอบ ก.พ. เช่น การ
 • ติวสอบออนไลน์ การติวสอบในลักษณะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือติวสอบแบบตัวต่อตัว ช่วยให้มีสมาธิในการอ่านและการจำ จับประเด็นสำคัญได้ง่าย
 • ค่าลงทะเบียนไม่แพงเกินไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้

สำหรับ เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการให้ผ่านในรอบเดียว ที่ ก.พ. ออนไลน์ นำมาแนะนำ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือการสอบอื่น ๆ และหวังว่าเว็บไซต์ https://gorporonline.com/ จะเป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในปีนี้นะครับ