ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการท้องถิ่น

2611
ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการท้องถิ่น
ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการท้องถิ่น

การสอบเพื่อรับราชการของผู้ที่สนใจ สามารถทำได้หลายเส้นทางหากมีความรู้หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ก็สามารถสอบ ก.พ.ภาค ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการท้องถิ่นได้ ส่วน ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือการสอบรับข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการท้องถิ่น มีความแตกต่างกันอย่างไร ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบ 

ข้าราชการพลเรือน หมายถึงอะไร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดความหมายของข้าราชการพลเรือนว่า หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน โดยข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็นมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ การรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ หรือหมายถึงข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้ที่สนใจเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี

2.ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์พระมหากษัตริย์ โดยการบรรจุแต่งตั้งสำนักพระราชวัง จะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ หรือเพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วแต่ระดับตำแหน่ง

ข้าราชการท้องถิ่น หมายถึงอะไร

ข้าราชการท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยข้าราชการท้องถิ่น จะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดย คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการท้องถิ่น

สำหรับรายละเอียดในการสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือการสอบรับข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการท้องถิ่น รวมถึงการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1.ความแตกต่างของ ก.พ. กับ ท้องถิ่น การสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ทุกคนต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้ได้ก่อน

2.การสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อสามารถสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้ว จะได้บรรจุเข้ารับราชการและทำงานในสังกัด กระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน

3.สำหรับขั้นตอนการสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องสอบผ่านภาค ก. หรือสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเป็นประจำทุกปีให้ได้ก่อน แล้วนำเอกสารรับรองไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามลำดับ ซึ่งการเปิดสอบภาค ข. อาจประกาศรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ. มาแล้วหรือบางกรณีอาจเปิดรับสอบภาค ข.ก่อน กรณีนี้ ก.พ. จะเปิดสอบภาค ก.พิเศษหรือเป็นสนามสอบของผู้ที่สอบผ่านภาค ข โดยเฉพาะ

4.การสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นสนามสอบส่วนกลางในระดับประเทศ ซึ่งแตกต่างจากการสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่จะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.เป็นสนามแรกก่อน

5.การสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องผ่านทั้ง 3 ภาค เช่นกัน แต่เป็นการสอบจากส่วนกลางโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค.ความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแตกต่างจากการสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่จะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.เป็นสนามแรก

6.ในการเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะเปิดสอบภาค ก.และภาค ข ในวันเดียวกัน ในส่วนของการสอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. กับ ท้องถิ่น จะแตกต่างกัน เพราะการสอบภาค ก ของท้องถิ่นจะมีวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่มาออกเป็นข้อสอบด้วย ซึ่งส่วนของ ก.พ. ไม่มี

7.การสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อสอบบรรจุได้แล้วจะบรรจุเข้ารับราชการและทำงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยมีข้าราชการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา

นอกจากนั้น ความแตกต่างระหว่าง ก.พ. กับ ท้องถิ่น ในด้านการเตรียมตัวสอบ การสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะเปิดสอบภาค ก.และภาค ข พร้อมกันหรือสอบในวันเดียว การอ่านหนังสือหรือการเตรียมตัวสอบจะมากกว่าการสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่เพียงสอบผ่าน ภาค ก.ซึ่งเป็นการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพียงอย่างเดียว ทำให้คนที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มากสามารถเลือกติวสอบจากศูนย์ติวหรือติวสอบ ก.พ.ออนไลน์ อยู่ที่บ้านได้