การร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

545
วิธีร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ก.พ.
วิธีร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ก.พ.

การร้องเรียนหรือเสนอแนะการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้โดยตรง โดยมีเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

การร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ก.พ. นั้นได้จัดช่องทางเอาไว้สำหรับการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแม่แต่กระทั่งแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างเอาไว้ โดยแยกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต
 • เรื่องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาของการปฏิบัติงานจากสำนักงาน ก.พ.
 • ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นต่างๆของผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ก.พ.

 • กล่องรับข้อความ ความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) : [email protected]
 • จดหมายถึงเลขาธิการ ก.พ. หรือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • ูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของนรัฐบาล เบอร์ 1111

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้ในช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ให้
 • เมื่อได้รับเรื่องการร้องเรียนแล้วนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงจะดำเนินการพิจารณาแยกประเภทของเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
 • ต่อมาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะส่งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปยังสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด
 • และเมื่อสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะทำการแจ้งผลการดำเนินงานไปสู่ผู้ร้องเรียนให้ทราบโดยเร็ว

ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้เพื่อร้องหรือเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่
 • Email
 • เรื่องเรียนหรือข้อความเสนอแนะ

*หากสงสัยหรือมีคำถามอื่นๆเพิมเติมสามารถเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ได้โดยตรงที่ https://www.ocsc.go.th/