สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ทําแบบสํารวจความพร้อมในการดําเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

573
สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ทําแบบสํารวจความพร้อมในการดําเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ทําแบบสํารวจความพร้อมในการดําเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงาน กพ ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการเจ้าของโจทย์ในการรับข้าราชการเข้าปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ต่อไป

สามารถทำแบบสำรวจได้ที่ คลิ๊ก