คุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี

2374
คุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี
คุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการ มีหน้าที่บริการประชาชนในด้ารต่างๆตามแต่หน้าที่ของตัวข้ราชการออกไป ถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพที่มีเกียรติ ทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเหตุนี้ข้าราชการจึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งสามารถดูได้จากการที่มีผู้สมัครสอบ ก.พ. ในแต่ละปีราวปีละ 5แสนคน และด้วยความที่มีการแข่งขันที่สูง บุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการนั้นจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจะมีคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการที่ดีจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยการมีคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นจำเป็นต้องมี ค่านิยมสร้างสรรค์ในการทำงาน 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องถือปฏิบัติ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเมืองอีก 10 อย่าง ทั้งยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยทั้งหมดนั้นจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
 2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมามีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กรและต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
 3. โปร่งใสและตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ และสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
 4. ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 อย่าง

 1. ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ
 3. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่
 4. ไม่แสวงหาประโยชน์จากหน้าที่ และไม่กระทำการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
 5. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฏหมาย
 6. ให้บริการที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นกลางทางการเมือง
 7. ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 9. ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
 10. เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ที่ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ที่ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม จะถูกแบ่งออกเป็น 2 มาตรา หลักๆ ดังนี้

1.มาตรา 82 ข้าราชการพลเรีอนสามัญต้องการทำการอันเป็น ข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
 • ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
 • ต้องรักษาความลับของทางราชการ
 • ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกัน
 • ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
 • ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

2.มาตรา 83 ข้าราชการพลเรีอนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็น ข้อห้าม ดังต่อไปนี้

 • ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
 • ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
 • ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
 • ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระการหาผลประโยชน์
 • ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • ต้องไม่กระทำการอย่างใด้ที่เป็นการกลั่นแกล่ง กดขี่ หรือข่มเหงกัน
 • ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
 • ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

คุณสมบัติที่ดีสำหรับข้าราชการยุคใหม่

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการเป็นข้าราชการที่สำหรับข้าราชการยุคใหม่นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.เป็นข้าราชการมืออาชีพ (Professionalism)

 • สามารถจัดการกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
 • พร้อมทํางานภายใต้วิกฤต
 • เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานสูง
 • ความรู้ทั่วไปดี และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • เน้นผลสัมฤทธิ์ ส่งมอลผลงานได้
 • คล่องตัวฉับไวในการทำงาน
 • ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • แม่นตรงต่อข้อกฎหมาย และ การบวนการทางกฎหมาย
 • ทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 • สื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า และจัดการกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้
 • รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 • รู้การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 • ทันยุคและทันสมัย
 • ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

2.เป็นข้าราชการที่มีจริยธรรม (Ethical Value)

 • มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
 • เคารพในความแตกต่างหลากหลาย
 • เป็นแบบอย่างของความดีงามในสังคม
 • ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน
 • ดูแลป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนที่ไม่ดีจากเทคโนโลยี และความทันสมัยภายนอก

3.เป็นข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ

 • มิจิตบริการ
 • เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
 • ให้ความสำคัญแก่ผู้เสียเปรียบ ด้อยโอกาสในสังคม
 • พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย
 • รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย