แบบสอบถามความคืบหน้า จากสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ

639
แบบสอบถามความคืบหน้า จากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
แบบสอบถามความคืบหน้า จากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์เก็บข้อมูลความคืบหน้าของส่วนราชการในการดำเนินการคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบแบบสอบถาม ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

โดยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสามารถทำแบบสอบถามที่ได้ แบบสำรวจความคืบหน้าในการรับสมัครข้าราชการผลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.