วิธีและขั้นตอนในการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น

872
วิธีและขั้นตอนในการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น
วิธีและขั้นตอนในการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น

ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่น หรือสมัครสอบ ก.พ กับท้องถิ่น ก็จะมีการแจ้งคุณสมบัติ วิธีการและขั้นตอนในการสมัครไว้อย่างละเอียดทุกครั้ง แต่เนื่องจากในแต่ละปีหรือแต่ละองค์กรอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการรับสมัครตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ แต่โดยหลัก ๆ วิธีและขั้นตอนในการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้

วิธีและขั้นตอนในการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น

 • ตรวจสอบคุณวุฒิว่าตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบหรือไม่
 • ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบเอกสาร
 • และหรือคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หากสอบผ่าน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบในครั้งนั้นมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนนี้ไม่เฉพาะการสอบท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสอบ ก.พ. ด้วย
 • เมื่อมีการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาคหรือเขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
 • ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ เพราะเมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีกหากข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ถือว่าใบสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ
 • สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ความสำคัญ ได้แก่ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ และหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • คุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครต้องเป็นคุณวุฒิในระดับ และสาขาหรือตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
 • กรณียื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์ เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบก่อน ระบบรับสมัครจึงจะออกเลขประจำตัวสอบให้ตามตำแหน่งที่สมัครสอบได้ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ 3 ช่องทาง คือ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ภายในเวลาที่กำหนด (รายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้)
  • ผู้สมัครสอบจะต้องนำรูปถ่ายสำหรับใช้ในการสอบ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดในใบสมัครสอบ และจะต้องลงลายมือชื่อที่ด้านท้ายใบสมัครด้วย
  • ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารเพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าห้องสอบและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบแข่งขันให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 • ผู้สมัครต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยทั่วไปการสอบท้องถิ่นจะดำเนินการสอบภาค ก หรือภาคความความรู้ความสามารถทั่วไปในช่วงเช้า และสอบภาค ข ซึ่งเป็นภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในช่วงบ่าย
 • สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
 • การจัดที่นั่งสอบและตารางสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการบริหารจัดการตารางสอบให้มีความเหมาะสม โดย กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเพื่อเข้าสอบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

แนะนำการแต่งกายในการสอบข้าราชการท้องถิ่น

การสอบข้าราชการท้องถิ่น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้องแล้ว การแต่งกายของผู้เข้าสอบก็ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในคู่มือแนะนำการสมัครสอบอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง ต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ชนิดผ้ายืดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใด ๆ รวมทั้งข้อห้ามอื่นที่แจ้งไว้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี

การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่น การสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือสอบ ก.พ. ภาค ก เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สอบเองโปรดอ่านคำแนะนำการสมัครให้เข้าใจโดยละเอียด