งานในตำแหน่งนิติกร เส้นทางสู่อาชีพ และแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

1212
งานในตำแหน่งนิติกร เส้นทางสู่อาชีพ และแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.
งานในตำแหน่งนิติกร เส้นทางสู่อาชีพ และแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

การเปิดสอบ ก.พ.ในแต่ละปี เป็นการเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้ แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ ซึ่งผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ที่เตรียมความพร้อมในการสอบมาเป็นอย่างดีจะทราบว่า หลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการสอบ ภาค ก ก.พ ได้แก่ การคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา และวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อสอบผ่านขั้นตอนและสามารถสอบ ก.พ ภาค ก. ได้แล้ว ก็มีโอกาสสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้หลากหลายตำแหน่ง วันนี้ ก.พ. ออนไลน์ มีตำแหน่งนิติกร พร้อมแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. มาแนะนำ

ตำแหน่งนิติกร คืออะไร

นิติกร คือชื่อตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในบทความความนี้ ตำแหน่งนิติกร ก.พ. ออนไลน์ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย เช่น นิติกร กรมการปกครอง และข้าราชการท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้ง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบของนิติกร

1. ลักษณะงานด้านกฎหมายในงานข้าราชการพลเรือน

 • การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย เป็นงานที่นิติกรหรือผู้มีหน้าที่ด้านกฎหมายจะต้อง ดำเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการทางกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และนำมาใช้วิเคราะห์ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ
 • การพัฒนาหรือวิจัยกฎหมาย หมายถึงงานที่นิติกรจะต้องดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงานโครงการที่หน่วยงานกำหนดในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย
 • การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ได้แก่ การให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการ หรือให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะทางด้านฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการ และสรุป วิเคราะห์ เสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา นิติกรต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไขสัญญาที่หน่วยงาน เป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป้องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ
 • การดำเนินการทางวินัย ได้แก่ พิจารณาข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย
 • การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์
 • การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น หมายถึงงานที่นิติกรต้องดำเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และเป็นจำเลยเลยในคดี
 • การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในคำอุทธรณ์ จัดทำสรุปจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย
 • การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยการจัดทำเอกสาร บทความหรือหนังสือให้ความรู้ จัดทำฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย
 • การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หมายถึง นิติกรต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย ดำเนินการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจ ตลอดจนทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้รวมถึงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น
 • การดำเนินมาตรการทางปกครอง หมายถึง การเตรียมคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำสั่งทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
 • การดำาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี หมายถึง การดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้การเปรียบเทียบคดีดำเนินไปโดยลุล่วง
 • การเตรียมการระงับข้อพิพาท หมายถึง ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแต่ละวิธี
 • งานด้านกฎหมายอื่น ที่อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง

2.ลักษณะงานด้านกฎหมายในงานปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ 
 • การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ 
 • การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
 • การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การดำเนินการทางคดี  การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
 • จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน นิติกร

ความก้าวหน้าในการรับราชการ

1.ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานนิติกร เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน มี

ชื่อเรียกและระดับของตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 • นิติกร    ระดับปฏิบัติการ
 • นิติกร    ระดับชำนาญการ
 • นิติกร    ระดับชำนาญการพิเศษ
 • นิติกร    ระดับเชี่ยวชาญ
 • นิติกร    ระดับทรงคุณวุฒิ

2.ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการได้ โดยหากมีฒิปริญญาตรีจะใช้เวลา 6 ปี แต่หากมีวุฒิปริญญาโทใช้เวลา 4 ปี และเมื่อครองตำแหน่งระดับชำนาญการครบ 4 ปีแล้ว จะสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษ หรือจะเลือกสอบคัดเลือกขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย (อำนวยการต้น) ก็ได้เช่นกัน

3.นิติกร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ จะได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ด้วย

4.สายงานนิติกรและตำแหน่งนิติกรเป็นที่ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ตำแหน่งนิติกร จะเติบโตในสายงานของตนเอง ไม่มีการนำผลงานเปรียบเทียบกับตำแหน่งอื่น

6.สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่ การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเติบโตในสายงาน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพอื่น

สำหรับความก้าวหน้าในสายงานนิติกร ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็คือต้องเป็นผู้ที่

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และคนที่จบนิติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานทุกด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย โดยจะดูแลงานเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรและระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน หากพลาดโอกาสในการสอบบรรจุรับราชการในตำแหน่งนิติกร ก็ยังสามารถก้าวหน้าในสายสายอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.นักกฎหมายประจำบริษัท (In House Lawyer) เป็นพนักงานประจำของบริษัทโดยรับเงินเดือนและมีสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทนั้น ๆ ทำหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากนิติกรขององค์กรภาครัฐ เช่น ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาของบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท หรือการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่พนักงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

2.ที่ปรึกษากฎหมาย (Law Firm) เป็นอาชีพที่แตกต่างจากนักกฎหมายประจำบริษัท เพราะไม่ได้รับเงินเดือนประจำ แต่ทำงานในสายงานนิติกร เช่น รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โดยได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของหน่วยงานนั้นๆ

3.ประกอบอาชีพเป็นครู / อาจารย์ ด้านกฎหมาย สามารถรับสอนพิเศษหรือเป็นครูอาจารย์สอนกฎหมายในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งรับเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่วกับกฏหมาย

4.นักวิชาการด้านกฎหมาย หากมีความเชี่ยวชาญมาก ๆ ในด้านใดเป็นพิเศษหรือเลือกศึกษาเพิ่มเติม อาจวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทำหน้าที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย เช่น เขียนหนังสือ ตำรา หรือบทความวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายลงตามสื่อต่าง ๆ

5.ทนายความ สำหรับคนที่เรียนจบด้านนิติศาสตร์ หากต้องการทำอาชีพทนายความ ก็จะต้องผ่านการอบรมจากสภาทนายความก่อน และเมื่อผ่านแล้วก็จะได้ใบอนุญาตว่าความ หรือตั๋วทนาย สามารถประกอบอาชีพทนายความและรับว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร

เส้นทางสู้อาชีพรับราชการตำแหน่งนิติกร

 1. จบการศึกษาและได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. เตรียมตัวสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี
 3. ติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งนิติกรของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อสมัครสอบ ซึ่งแต่หน่วยงานอาจกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบโดยสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก มาแล้วหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากบางหน่วยงานอาจเปิดสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ค พร้อมกัน โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องติดตาม ได้แก่
 • ข่าวสารการเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)
 • ข่าวสารการเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกร ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายและมีตำแหน่งนิติกรเพื่อดูแลงานด้านกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น  DSI ป.ป.ช. กฤษฎีกา ศาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ในกระทรวงวัฒนธรรม) กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพากร หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ หรือบางหน่วยงานอาจเปิดสอบพร้อมกันทั้ง ภาค ก ภาค ข ภาค ค เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิยมเปิดสอบภาค ก ในช่วงเช้า และสอบภาค ข เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนการสอบภาค ค ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง อาจประกาศหรือกำหนดสอบภายหลัง

แนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

สำหรับแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. ซึ่งสามารถอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ สายงานนิติกร ได้ทั้งคนที่ยังไม่ผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ค หรือคนที่สอบผ่าน ภาค ก. มาแล้ว เนื่องจากเส้นทางงสู้อาชีพรับราชการในตำแหน่งนิติกรนั้นทำได้หลายเส้นทางทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่น การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบนิติกร นอกจากอ่านหนังสือซึ่งเป็นเนื้อหาในสาขาวิชาแล้ว ยังต้องอ่านแนวข้อสอบและทดลองทำแบบทดสอบ ซึ่งขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

หนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ใช้สอบ

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
 5. ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 9. ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งนิติกร
 11. สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 12. สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย            
 13. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
 15. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
 16. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย  2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
 3. แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
 4. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 5. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
 6. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 7. แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
 8. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
 9. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารงานและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 10. แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559

เคล็ดลับ การเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการสายงานนิติกร

การสอบบรรจุรับราชการทั้งข้าราการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่น สนามสอบที่สำคัญได้แก่ การสอบ ก.พ.ภาค ก ให้ได้เสียก่อน การสอบสายงานนิติกร ก็เช่นเดียวกันการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ถือเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้การสอบบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่นง่ายขึ้น นอกจากนั้นการอ่านหนังสือเตรียมสอบในตำแหน่งนิติกร แนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. ยังสามารถใช้สอบได้ทุกหน่วยงานทำให้มีโอกาสสอบบรรจุในตำแหน่งอื่น ๆ เช่น ปลัดอำเภอ หรือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิตไทย เพื่อสร้างโอกาสในการสอบเป็น พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา ต่อไป

สำหรับการเตรียมตัวสอบหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุรับราชการในสายงานนิติกร อาจจะต้องมีเคล็ดลับต่าง ๆ เป็นตัวช่วยหรือเป็นทางลัดทำให้การสอบประสบความสำเร็จตั้งแต่การสอบครั้งแรก ซึ่งทำได้ไม่ยาก ดังนี้

1.เตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

การเตรียมตัวสอบในตำแหน่งนิติกร ทั้งการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก และการสมัครสอบที่หน่วยงานต่าง ๆ เปิดสอบแข่งขันโดยไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ก.มาก่อน ซึ่งทั้งสองสนามสอบจะเปิดสอบเป็นประจำทุกปี แต่ละสนามสอบก็จะมีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมที่ดีคือการเริ่มต้นอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนประกาศเปิดสอบอย่างน้อย 1 ปี โดยอ่านทบทวนความรู้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2.จัดหาหนังสือและแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

การจัดหาหนังสือและแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบมาแล้ว นอกจากสามารถหาซื้อง่าย ราคาไม่แพงยังทำให้มีเวลาอ่านหนังสือสอบล่วงหน้า หากต้องการสอบ ก.พ. ภาค ก. ก็จะทำให้มีเวลาอ่านหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นภาคความรู้ทั่วไป

3.ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่เปิดรับสายงานนิติกร

การสอบบรรจุรับราชการในสายงานนิติกร ผู้สมัครสอบส่วนใหญ่อาจให้ความสำคัญกับ

ตำแหน่งนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายหรือมีนิติกรประจำหน่วยงานต่าง ๆ เกือบทุกหน่วยงาน เช่น DSI ป.ป.ช. กระทรวงศึกษาธิการ กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพากร หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การติดตามข่าวสารและข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบบรรจุรับราชการในสายงานนิติกรได้มากขึ้น

4.จัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษาให้พร้อม

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครสอบพลาดโอกาสในการสอบบรรจุรับราชการ ได้แก่การขาดคุณสมบัติหรือจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น เอกสารสำคัญสำหรับการสมัครสอบสายงานนิติกรทุกสนามสอบ ก็คือวุฒิการศึกษา เพราะนอกจากต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาเอกสารให้พร้อม วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครสอบต้องศึกษาและจัดเตรียมให้ตรงตามคุณสมบัติที่หน่วยงานแต่ละแห่งประกาศรับสมัครด้วย

5.จัดหาสถาบันติวสอบ

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบบรรจุรับราชการสายงานนิติกร วิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือจัดหาหรือเลือกสถาบันติวสอบ เพื่อแนะแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. จากติวเตอร์โดยตรง ปัจจุบันการติวสอบทำได้หลายรูปแบบ เช่น ติวจากโรงเรียนกวดวิชา หรือติวแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. ออนไลน์ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ หรืออาจเตรียมตัวอ่านหนังสือมาแล้วแต่ต้องการความรู้ที่หลากหลายและทำให้มั่นใจในการสอบมากขึ้น เนื่องจากติวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง

ข้อดีของการติวสอบและวิธีเลือกสถาบันแนะแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ.

 1. ก่อนตัดสินใจควรศึกษาข้อมูลของสถาบันติวสอบหรือศึกษาคอร์สติวสอบออนไลน์ จากหลาย ๆ สถาบัน
 2. ต้องเป็นสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 3. มีทีมงานหรือติวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาโดยตรง
 4. มีคอร์สติวหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์การแนะแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. เช่น การติวสอบออนไลน์ การติวสอบในลักษณะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือติวสอบแบบตัวต่อตัว ช่วยให้มีสมาธิในการอ่านและการจำ จับประเด็นสำคัญได้ง่าย
 5. ค่าลงทะเบียนหรือค่าคอร์สออนไลน์ไม่แพงเกินไป และสามารถเลือกเวลาเรียนได้
 6. ข้อดีของการติวสอบ ช่วยให้รู้แนวทางข้อสอบ ทำให้กำหนดกรอบเนื้อหาในการอ่านหนังสือแคบลง สามารถอ่านหนังสือได้ตรงประเด็น และช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ
 7. การติวสอบ ติวเตอร์จะมีเทคนิควิธีการเก็งหาคำตอบ การตัดช้อยส์ต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และนะนำการเลือกทำข้อสอบอย่างไรให้เสร็จทันเวลา ซึ่งถือเป็นข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ   
 8. การติวสอบทำให้ง่ายต่อการหาแนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. เพราะสถาบันกวดวิชาจะจัดหาแนวข้อสอบให้อ่านตามวิชาที่ใช้สอบ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบที่เป็นแนวข้อสอบเก่าซึ่งมีสถิติว่าใช้ออกข้อสอบอยู่เสมอ ๆ
 9. การติวสอบยังดีสำหรับผู้สมัครสอบที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย โดยเฉพาะการติวสอบออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถเรียนหรือติวสอบอยู่ที่บ้านได้
 10. การซื้อคอร์สจากศูนย์ติวสอบหรือสมัครติวสอบจากสถาบันต่าง ๆยังทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเปิดสอบจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้รวดเร็วก่อนใคร เนื่องจากสถาบันต่าง ๆ จะมีข้อมูลและแจ้งเสมอ ๆ

6.มีเป้าหมายในการสอบที่ชัดเจน

เคล็ดลับสำคัญอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบบรรจุรับราชการในสายงานนิติกร ก็คือการมีเป้าหมายที่ให้ชัดเจน สำหรับการตั้งเป้าหมาย แต่ละคนอาจมีเป้าหมายในการสอบแข่งขันที่แตกต่างกัน คนที่มีงานประจำอยู่แล้ว อาจต้องการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ หากสอบได้ถือเป็นผลพลอยได้ บางคนต้องการสอบรับราชการ เพื่อความมั่นคงในชีวิตและคาดหวังว่าต้องสอบให้ได้ตั้งแต่การสอบครั้งแรก   แต่ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ในการสอบอย่างไร การตั้งเป้าหมายจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อม เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบ

7.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครสอบ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครสายนิติกรของแต่ละหน่วยงาน อาจมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น บางหน่วยงานอาจต้องการความพร้อมในด้านร่างกาย หรืออื่น ๆ การศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบอย่างเข้าใจ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี

8.ตรวจสอบข้อมูลสถานที่สอบ ห้องสอบ และเวลาเข้าสอบ

ความผิดพลาดที่อาจทำให้การเตรียมตัวสอบมาเป็นอย่างดี ไม่ประสบความสำเร็จ ก็คือปัญหาเรื่องสถานที่สอบหรือหาห้องสอบไม่พบ ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ทันเวลา ควรตรวจสอบข้อมูลสถานที่สอบ ห้องสอบ และเวลาเข้าสอบอย่างละเอียด หากเป็นสถานที่ไม่คุ้นเคยอาจเลือกพักในบริเวณใกล้เคียงสถานที่สอบ จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดี

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสายงานนิติกรทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบผ่าน ก.พ.ภาค ก.ให้ได้ก่อนที่จะสอบภาค ข.(ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง) หรือสออบในตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันทั้ง 3 ภาค ได้แก ภาค ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข.ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง(นิติกร) และภาค ค. ในแต่ละปีก็จะมีคู่แข่งหรือมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก การเตรียมตัวอ่าน แนวข้อสอบ นิติกร ก.พ. ให้มากเป็นพิเศษ หรือเตรียมตัวอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีก่อนประกาศรับสมัคร รวมทั้งมีเคล็ดลับการอ่านและการเตรียมตัวที่ดี ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบได้ไม่ยาก