วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทย

546
วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทย
วิธีการเข้ารับเป็นราชการ และประเภทของข้าราชการไทย

อาชีพข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียกว่า ส่วนราชการ

เนื่องจากอาชีพราชการเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศโดยตรง เนื่องจากตัวข้าราชการทุกๆคนนั้นล้วนเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศ โดยมีทิศทางในการทำงานด้วยนโยบายต่างๆจากภาครัฐบาล และยังถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง จนทำให้เกิดผู้สนใจและต้องการเข้าทำอาชีพราชการเป็นจำนวนมาก โดยจะมีขั้นตอนในการเข้ารับเป็นราชการอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

วิธีการเข้ารับเป็นราชการ

การที่จะเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่างๆได้ดังนี้

การสอบแข่งขัน

การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจเปิดรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าร่วมสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th และเมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ
 2. ต่อมา คือ การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่างๆต้องการและทำการาเปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ในขั้นตอนขั้นแรกที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

การคัดเลือก

การคัดเลือก จะดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันอย่างด้านบน เช่น กรณีที่คุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น

 1. บางครั้งส่วนราชการต่างๆ อาจประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จากผู้ที่จบการศึกษาในวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นวุฒิคัดเลือกหรือวุฒิเฉพาะเจาะจง โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ”
 3. หลังจากนั้นจึงเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการนั้นๆ ที่กำหนด ซึ่งอาจจะมีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ จำเป็นต้องดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้

 • ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 • ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
 • บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล

ประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการในประเทศไทย มีหลายประเภท ดังนี้

 • ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
 • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ข้าราชการทหาร
 • ข้าราชการตำรวจ
 • ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ข้าราชการฝ่ายอัยการ
 • ข้าราชการรัฐสภา
 • ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 • ข้าราชการการเมือง
 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • พนักงานอื่นของรัฐ
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานราชการ
  • พนักงานมหาวิทยาลัย
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  • พนักงานองค์การมหาชนและองค์การของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
  • ลูกจ้างประจำ