แนวทางสำหรับส่วนราชการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

608
แนวทางสำหรับส่วนราชการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แนวทางสำหรับส่วนราชการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีดังนี้

หลักการและนโยบาย

หลักการและนโยบายที่เป็นตัวกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19)

 • ต้องไม่เกิดผลกระทบกับคุณภาพงานและการบริการต่อประชาชน
 • คำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข
 • ให้ยืดหยุ่นคล่องตัว ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละส่วนราชการ
 • คำนึงถึงสมดุลคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทของลักษณะงาน

 • มอบหมายงานในประเภท ลักษณะ บทบาท หน้าที่ ให้ปฏิบัติราชการในหรือนอกสถานที่ตั้งได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการทำงาน
 • ควรคำนถึงผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ไกลจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะก่อน

ระยะเวลาและวิธีปฏิบัติงาน

 • กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
 • กำหนดจำนวนวัน เวลา ต่อสัปดาห์
 • กำหนดรูปแบบการทำงาน เช่น เหลื่อมเวลา สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำงาน หรือให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง บางส่วน หรือทั้งหมด
 • การบริหารผลการทำงานและการสื่อสารองค์การ คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานในสถานการณ์นี้

กรณีการมอบหมายงาน “ภายใน” สถานที่ตั้ง

การมอบหมายงาน “ภายใน” สถานที่คือการทำงานในสำนักงานประจำ เพียงแต่มีรูปแบบการทำงานที่ต่างออกไปเพื่อช่วยป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ดังนี้

 • เหลื่อมเวลาในการทำงาน
 • วางระยะห่างของพื้นที่ในการทำงาน
 • สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำงาน
 • วางมาตรการด้านสุขภาพ

กรณีการมอบหมายงาน “ภายนอก” สถานที่ตั้ง

ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงาน “ภายนอก” สถานที่นั้นจะหมายถึง สถานที่ดังต่อไปนี้

 • สถานที่พักอาศัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานย่อยของส่วนราชการ
 • พื่นที่ Co-working Space ในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่มีมาตรการสุขภาพและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
 • ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ
 • การลาในทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

 • ผู้บังคับบัญชาทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน
 • ติดต่อสื่อสาร ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อมูลป้อนกลับ
 • สร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอกรณีจำเป็น สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สถานที่ตั้งได้

การเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานสนับสนุน

 • แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานทางช่องทางต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลการมอบหมายการปฏิบัติงานและการลา
 • สนับสนุนการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของส่วนราชการ