แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 10

327
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-10
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-10

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 10

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 10 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 10

Email
Tel
1.

ซื้อของมา 200 บาท ขายไปได้กําไรร้อยละ x เขาขายไปราคาเท่าไร

2.

วัว นก ลิง มีขารวมกันได้ 96 ขา ถ้ามีจํานวนสัตว์ทั้ง 3 อย่างละเท่าๆ กัน จะต้องมีสัตว์อย่างละกี่ตัว

3.

ปากกา 1 ด้าม ราคาเท่ากับดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่ง ราคาเท่ากับสมุด 1 เล่ม ถ้า x แทนราคาปากกา และ y แทนราคาหนังสือ x กับ y มีความสัมพันธ์กันตามสมการใด

4.

นาย ข. ใช้เงินซื้อสมุดไปเป็นจํานวนเงินมากกว่าหนึงในสามของเงินที่มีอยู่ 1.50 บาท แล้วนาย ข. ยังมีเงินเหลืออยู่อีก 30 บาท 50 สตางค์ นาย ข. มีเงินทั้งหมดเท่าไร

5.

ในกระปุกออมสินมีเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมเป็นเงิน 100 บาทเมื่อนับจำนวนเหรียญพบว่าจำนวนเหรียญ 1 บาทเท่ากับจำนวนเหรียญ 10 บาท จำนวนเหรียญ 5 บาท น้อยกว่าจำนวนเหรียญ 1 บาทรวมกับจำนวนเหรียญ 10 บาท อยู่ 1 เหรียญ จงหาว่าในกระปุกออมสินมีจำนวนเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ

6.

ถ้า x น้อยกว่า 8 และ y น้อยกว่า 7 ข้อไหนเป็นความจริงเสมอ

7.

ถ้าหมู่บ้าน ก. มีประชากรทั้งหมด 6,800 คน ปีหนึ่งประชากรจะลดลงไป 240 คนและเกิดเพิ่ม 140 คน ส่วนหมู่บ้าน ข. มีประชากรทั้งหมด 4,200 คน ปีหนึ่งประชากรจะเกิดเพิ่ม 320 คนและลดลง 160 คน กี่ปีที่ประชากรทั้งสองหมู่บ้านจึงจะเท่ากัน

8.

นายมีให้เงินนายดีฝากเงินธนาคารจํานวน 40,000 ด้วยดอกเบี้ยปีละ 2% ในเวลา 10 ปี นายมีจะได้รับเงินเท่าไหร่(ปัดทศนิยมตามหลักสากล)

9.

นักเรียนปักเสารอบสนามวงกลม ซึ่งมีรัศมี 7 เมตร ห่างกันต้นละ 50 เซนติเมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

10. Your new question!
11.

เลขชุดหนึ่งเรียงกัน 5 ตัวผลบวกของจำนวนที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุดเท่ากับ 256 จงหาผลรวมของเลข 5 จำนวนนี้

12.

การเลือกตั้งกำนันในตำบลหนึ่ง มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 8,500 คน ในวันเลือกตั้งมีประชากรไม่ไป เลือกตั้ง 15% ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะมีประชากรที่ไปเลือกตั้งกี่คน

13. สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 24 วา ยาว 38 วา ถ้าจ้างคนตัดหญ้าราคาตารางเมตรละ 25 บาท จะต้องจ่ายค่าตัดหญ้ากี่บาท
14.

ข้อใดเลือกใช้หน่วยการวัดพื้นที่ได้เหมาะสม

15. พ่อมีเงิน A บาท แบ่งเงินให้ลูกคนโต 50% และลูกคนกลาง 30% ลูกคนเล็กจะได้เงินกี่บาท
16. ร้อยละ 30 ของมะม่วงในตะกร้าเป็น 450 ผล ในตะกร้ามีมะม่วงกี่ผล
17. 12% เขียนในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใด
18.

ถ้า y:90 = 2:10 แล้ว y เท่ากับข้อใด

 

19.

ถ้า 4:x = 36:99 แล้ว x เท่ากับข้อใด

20. กำหนดให้ x = 1 ข้อใดถูกต้อง

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู