แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 2

248
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-2
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (new) 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 2

Email
Tel
1. Stephen _____ to visit his parents.
2.

I don’t _____ getting up early

3.

We _____ like to see the mountains.

4.

They _____ ever check their emails.

5.

They won’t come, _____ they?

6.

He _____ know how to spell it.

7.

Carla _____ to the radio all morning

8.

They _____ come to the cinema with us.

9.

I like this song. _____ do I.

10.

We _____ them at eight o’clock

11.

They are going _____ in America next month

12.

This is the cinema _____ we saw the film.

13.

Have you ever _____ in a jazz band?

14.

I’m _____ when I’m with you.

15.

This is _____ than I thought.

16.

Can you tell me the way _____ ?

17.

Do you know what _____ ?

18.

Were you _____ to open the door?

19.

Everybody _____ wear a seat belt in the car

20.

Tom has lived in this town _____ three years.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู