แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 1

201
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-1
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (new) 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 1

Email
Tel
1. Do you like the red _____ ?
2.

He _____ to Brazil on business

3.

Yesterday was the _____ of April.

4.

She’s got _____ hair.

5.

I _____ play football at the weekend.

6.

I _____ in an armchair at the moment.

7.

My brother is older _____ me

8.

Their car is _____ biggest on the road

9.

It’s the _____ interesting of his films.

10.

The phone’s ringing: _____ answer it.

11.

Do you _____ classical or rock music?

12.

He has _____ breakfast

13.

The _____ have seen it before.

14.

I’ve never met an actor _____

15.

_____ is very good exercise.

 

16.

Have you _____ been on a winter sports holiday?

17.

I can’t _____ another language

18. They _____ pay for the tickets.
19.

_____ old is their car?

20. Are you _____ for one or two weeks?

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู