ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

745
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ-เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ-เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องของ แนวข้อสอบ ก.พ. ทั้งในเรื่องอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเข้าสอบนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัด เพระาฉะนั้นระเบียบของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการเข้าสอบนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าสอบควรทราบและเตรียมตัว โดยจะมีระเบียบอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ระเบียบการสอบนั้น มีสิ่งจำเป็นโดยถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้

1.การแต่งกาย

 • สุภาพเรียบร้อย
 • ชุดเครื่องแบบ

2.เอกสารหลักฐาน

 • บัตรประจำตัวสอบ ติดรูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.การเข้าสอบ

 • ดินสอ 2B หรือปากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบดินสอ
 • กระเป๋าเงินใบเล็ก

4.เวลาสอบ

 • เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้สอบให้เข้าห้องสอบในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนที่จะเริ่วเวลาสอบ
 • เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

ข้อห้ามในการเข้าสอบ เกี่ยวกับระเบียบวาระเบื้องต้น

 • ห้ามน้ำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ/เสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ
 • รูปถ่ายในบัตรแสดงตัว ห้ามสวมหมวก/แว่นตา และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ กระเป๋า เครื่องที่ใช้คำนวณได้ หรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ
 • ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ

*โปรดอ่าราบละเอียด ระเบียบการสอบอย่างละเอียดก่อนเข้าสอบได้ที่ https://www.ocsc.go.th/

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ