แนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2563 คะแนนเต็ม และเกณฑ์ที่ต้องสอบได้

5717
แนวข้อสอบ-ก.พ
แนวข้อสอบ-ก.พ

ในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากทุกปีและ แนวข้อสอบ ก.พ. ก็คือตัวช่วยที่จะทำให้ผู้สมัครสอบมีความพร้อมในการลงสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2563

การสอบ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ การสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ในส่วนของการสอบภาค ก.จะเป็นการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้ข้อสอบความรู้ทั่วไปเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ สำหรับแนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2563 อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) มีการปรับเพิ่มวิชากฎหมายเข้ามา จากเดิมที่มีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม และเกณฑ์ที่ต้องสอบได้

ข้อสอบความรู้ทั่วไป ที่ใช้ในการสอบภาค ก เกณฑ์ที่ใช้สอบแบ่งเป็นเกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี และเกณฑ์ผ่านระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

1.เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย รวม 150 คะแนน แนวข้อสอบ ก.พ. แยกเป็น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 100 คะแนน และวิชาภาษาไทย 50 คะแนน เกณฑ์ที่ต้องสอบได้ 90 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ รวม 50 คะแนน เกณฑ์ที่ต้องสอบได้ 25 คะแนน

2.เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย รวม 150 คะแนน แนวข้อสอบ ก.พ. แยกเป็น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 100 คะแนน และวิชาภาษาไทย 50 คะแนน เกณฑ์ที่ต้องสอบได้ 97.5 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ รวม 50 คะแนน เกณฑ์ที่ต้องสอบได้ 25 คะแนน

  • ในส่วนของวิชากฎหมายที่เพิ่มเข้ามาในปี 2563  จาก ประกาศสำนักงาน ก.พ.

ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) แนวข้อสอบ ก.พ. รายวิชากฎหมาย คะแนนเต็ม 50 ข้อ เกณฑ์ที่ต้องสอบได้ คิดคะแนนผ่าน 60% หรือต้องสอบให้ได้ 30 คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

  1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. ปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ ก.พ. หรือรอประกาศรับสมัครจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 แต่ยังไม่รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้เพื่อนๆ มีข้อมูลและสามารถจัดหาแนวข้อสอบ ก.พ.ได้ตอบโจทย์มากที่สุด ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ แนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2563 คะแนนเต็ม และเกณฑ์ที่ต้องสอบได้ รวมถึงรายละเอียดข้อสอบความรู้ทั่วไปที่ ก.พ. ออนไลน์นำมาแบ่งปันในบทความนี้ คงเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี