การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ ของข้าราชการ

1032
การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ ของข้าราชการ
การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ ของข้าราชการ

การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ ของข้าราชการ

การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ ของข้าราชการนั้น สามารถแบ่งออกให้เข้าใจได้ง่าย 3 ประเภท ดังนี้

1.งานพิธีที่มีหมายกำหนดการให้แต่งกายตามหมายกำหนดการซึ่งจะระบุว่าแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับ กากีคอตั้ง ปกติขาว ครึ่งยศหรือเต็มยศ โดยเฉพาะงานพระราชทานผ้าพระกฐินและพระราชพิธีสำคัญจะระบุถึงการประดับสายสะพายด้วยก็ต้องแต่งกายและประดับสายสะพายตามหมายกำหนดการนั้นถ้าหมายกำหนดการไม่ระบุการสวมสายสะพายระบุแต่เพียงว่าแต่งกายเต็มยศก็ต้องแต่งเต็มยศสวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน

2.งานที่ไม่มีหมายกำหนดการ แต่มีหมายรับสั่งส่งไปให้เจ้าภาพและมีการกำหนดการแต่งกายไว้ในหมายรับสั่งนั้นหมายถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องแต่งกายตามที่หมายรับสั่งกำหนดไว้

3.ในการแต่งกายเข้าเฝ้าฯหรือมีการเสด็จพระราชดำเนิน จะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ส่วนในต่างจังหวัดข้าราชการสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการจะแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้งหรือคอพับ

*การส่งหมายของสำนักพระราชวังจะส่งเฉพาะงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้นงานอื่นๆ เช่น การรับเสด็จการส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ สำนักพระราชวังจะออกประกาศเป็นทางการทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีการส่งหมาย

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธี หรือรัฐพิธีต่างๆ จะมีข้อความ ระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศครึ่งยศหรือปกติขาวแล้วแต่ละกรณีผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายกำหนด หรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในกำหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจนแล้วแต่งกาย แล้วประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้นมีหลักสำคัญที่ควรทราบทั้งหมดดังนี้

1.กรณีให้แต่งกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงดำ)

  • ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยให้ประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามลำดับเกียรติ
  • ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพายที่มีลาดับเกียรติสูงกว่าก็ตามเช่นระบุให้สวมสายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทานประถมาภรณ์มงกุฎไทย และประถมาภรณ์ช้างเผือกแล้วก็ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยแต่ให้ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามลาดับเกียรติ แต่หากมิได้รับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุชื่อให้สวมสายสะพายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานโดยประดับดาราตามลาดับเกียรติอาทิหากหมายกำหนดการให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้าหรือให้แต่งกายเต็มยศสวมสายสะพายช้างเผือกหรือผู้ได้รับพระราชทานปฐมดิเรกคุณาภรณ์เป็นชั้นสูงสุด ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยหรือ สายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์แล้วแต่กรณี

2.กรณีให้แต่งกายครึ่งยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงดำ)

จะแต่งกายเช่นเดียวกับเต็มยศโดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเว้นแต่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเมื่อประดับดาราชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้วไม่ต้องสวมสายสะพาย เฉพาะผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน) ให้นาดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้ายโดยไม่ต้องประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

3.กรณีให้แต่งกายปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาว)

ให้ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทานแต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ประดับดาราหรือสายสะพายอนึ่งในกรณีเป็นงานศพ ซึ่งมีกาหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศครึ่งยศหรือปกติขาวไว้ทุกข์ให้สวมปลอกแขนสีดาที่แขนเสื้อข้างซ้าย

4.ในโอกาสพิเศษบางพิธี

อาจมีหมายกาหนดการระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ เช่น งานเลี้ยงพระและสมโภชราชกกุธภัณฑ์ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลก็ให้แต่งกายปกติขาวแต่ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์แทนแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และไม่ต้องสวมสายสะพายหรือสวมแพรแถบสวมคอแต่อย่างใด อนึ่งเมื่อแต่งกายชุดสากลจะไม่มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอันขาดเว้นแต่จะประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศและเครื่องแบบครึ่งยศตามหมายกาหนดการหรือกาหนดนัดหมายของทางราชการส่วนการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน จะใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบพิธีการ (ยกเว้นเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ) และเครื่องแบบปฏิบัติงานเว้นแต่กรณีที่หมายกาหนดการหรือกาหนดนัดหมายของทางราชการได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยให้ประดับบริเวณหน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย