อาชีพรับราชการ และเส้นทางความก้าวหน้า

2559
อาชีพรับราชการ และเส้นทางความก้าวหน้า
อาชีพรับราชการ และเส้นทางความก้าวหน้า

การสอบแข่งขันเพื่อรับราชการมีหลายวิธีการ การสอบ ก.พ. ข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือสอบภาค ก. เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถือเป็นใบเบิกทางสู่การสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในภาค ข และภาค ค. อาชีพที่มีค่าตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ เป็นหลักประกันถึงความมั่นคงในอาชีพ และยังมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ทำให้การรับราชการเป็นอาชีพในฝันของคนส่วนใหญ่

อาชีพรับราชการ และเส้นทางความก้าวหน้า

สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เช่น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลฟรีให้กับพ่อและครอบครัว รวมถึงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คือเหตุผลหนึ่งเมื่อมีการเปิดสอบก.พ.ข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือสอบภาค ก. ทำให้มีผู้สมัครสอบปีละหลายแสนคน เนื่องจากการรับราชการถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า

ความหมายของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ คือลักษณะหรือสภาพการทำงานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าตนเอง จะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตรงกับความต้องการพร้อมกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สร้าง ความพึงพอใจให้กับตนเอง ส่วนความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่สำคัญ ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น

ความก้าวหน้าและลักษณะความมั่นคงในอาชีพรับราชการได้

  1. สภาพการทำงานในระบบราชการ เป็นงานประจำที่ทำตามนโยบายของรัฐ
  2. การทำงานเป็นระบบ มีสายบังคับบัญชาโดยตำแหน่ง
  3. มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  4. มีสวัสดิการพร้อมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ มีค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร เงินโบนัส และเงินกองทุนต่าง ๆ
  5. มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิเช่น ระเบียบในการทำงาน ระเบียบการลา การออกจากงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าการทำงานอยู่ในระเบียบข้อบังคับจะทำให้มีความมั่นคงและสามารถทำงานได้จนถึงวัยเกษียณ
  6. ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
  7. สำหรับเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ ยังได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
  8. ข้าราชการที่สอบผ่านภาค ก. ข้อสอบความรู้ทั่วไป และสามารถสอบผ่านภาค ข และค จนได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานใด ๆ แล้ว ยังสามารถโอนย้ายข้ามกรมหรือกระทรวงได้ แต่การโอนย้ายต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สำหรับอาชีพรับราชการ และเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและโอกาสในการพัฒนาตนเอง สิ่งสำคัญเมื่อสามารถสอบแข่งขันผ่านแนวข้อสอบที่มีความยากทั้งในด้านเนื้อหาและต้องแข่งขันกับคนจำนวนมาก จนสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้แล้ว หากมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองการเดินไปบนเส้นทางที่มีความก้าวหน้ารออยู่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคน