วินัยข้าราชการพลเรือน และการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

1046
วินัยข้าราชการพลเรือน และการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

การบริหารงานบุคคลในระบบข้าราชการพลเรือน เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของการบริหารองค์การ ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบภาค ข และภาค ค จึงจำเป็นจะต้องศึกษาและมีความรู้ในเรื่องวินัยข้าราชการพลเรือน และการกระทำผิดวินัยของข้าราชการอยู่บ้าง ประกอบกับการสอบข้าราชการท้องถิ่น จะมีข้อสอบกฎหมาย เรื่องพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปอีกด้วย

วินัยข้าราชการพลเรือน หมายถึงอะไร

วินัยข้าราชการเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมความประพฤติข้าราชการ ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน วินัยข้าราชการพลเรือน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น วินัยข้าราชการพลเรือน จึงหมายถึง  กฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรยึดถือปฏิบัติ โดยมีการออกกฎหรือระเบียบ กำหนดให้ถือปฏิบัติและห้ามปฏิบัติ กำหนดโทษของการฝ่าฝืน เพื่อควบคุม ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ในองค์กรให้อยู่ในระเบียบแบบแผน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานหรือ การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความสำคัญของวินัยข้าราชการพลเรือน

วินัยข้าราชการพลเรือน ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลที่ส่งผลถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่งผลถึงความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ  เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใด ก็ตาม ถ้าปราศจากวินัย องค์กรนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานหรือองค์กรจึงได้กำหนดและควบคุมเพื่อให้เกิดวินัยขึ้นภายในหน่วยงานหรือองค์กร ความสำคัญของวินัยข้าราชการพลเรือนที่มีต่อตัวบุคคล ได้แก่

 1. สร้างเสริมให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างบุคคลให้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติงานและอยู่

ร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 • สร้างให้บุคคลเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร และ อยู่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในองค์กรได้อย่างปกติสุข

 • ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความสงบเรียบร้อย มีกฎ กติกา สำหรับเป็น

แนวทางปฏิบัติร่วมกัน

 • ระเบียบวินัย ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ภายในกรอบ

หรือขอบเขตที่หน่วยงานได้กำหนดให้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทษทางวินัย ของข้าราชการพลเรือน

            ข้าราชการพลเรือนสามัญ หากกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ และโทษทางวินัยมี  5 สถาน  ดังนี้

 1. ภาคทัณฑ์ เป็นโทษสำหรับกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่

ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน นอกจากนี้ ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

 • ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเป็นจำนวน

เดือน เช่น ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน เมื่อพ้นเวลา 2 เดือนแล้วก็จะได้รับเงินเดือนตามปกติ

 • ลดเงินเดือน เป็นการลงโทษโดยลดเงินเดือนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เช่น ลดเงินเดือน 2% หรือ

4% ของอัตราเงินเดือนของผู้กระทำผิด

 • ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนผู้นั้นลาออกจาก

ราชการ

 • ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ

สำหรับโทษทางวินัย ของข้าราชการพลเรือนในข้อที่ 1 -3 ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ส่วน

ข้อที่ 4 -5 เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

กรณีความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

            พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดกรณีต่าง ๆ ที่เป็นความผิดวินัยไว้ทั้งสิ้น 18 กรณี พอสรุปได้ ดังนี้

 1. ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
 3. ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
 4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ
 5. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล
 6. ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ
 7. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
 8. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
 9. ปฏิบัติหน้าที่ราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 10. รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
 11. ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของข้าราชการตามข้อบังคับที่กำหนด
 12. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ
 13. ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกันและไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 14. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรมและไม่ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
 15. ไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
 16. เป็นกรรมการผู้จัดการหรือดารงตำแหน่งอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
 17. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง
 18. กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว

ลักษณะวินัยของข้าราชการพลเรือน

 1. วินัยต่อผู้ร่วมงาน เพื่อร่วมมือกันทำงานให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงจำเป็นต้องมีวินัยต่อกัน

เช่น ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่ราชการ

 • วินัยต่อผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลให้การปฏิบัติราชการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ข้าราชการจึงต้องมีวินัยต่อผู้บังคับบัญชา เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 • วินัยต่อประชาชน  เพื่อให้ประชาชนเชื่อใจ ศรัทธาเชื่อถือและร่วมมือกับทางราชการ
 • วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ ข้าราชการต้องรักษาผลประโยชน์ของราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้

เกิดผลดีแก่ราชการ ต้องสนับสนุนนโยบายของทางราชการ และรักษาเกียรติของตำแหน่ง

การลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

            การลงโทษทางวินัยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นต่อผู้กระทำผิด แต่มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 4 ประการ คือ

 1. เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นการปราบและปรามมิให้

ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

 • เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญและสมรรถภาพของข้าราชการ จึงต้องกระทำโดย

ฉับพลัน โดยเป็นธรรมและเสมอหน้ากันในระดับที่เหมาะสมแก่ความผิด

 • เพื่อจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรจะได้เรียกข้าราชการผู้ถูก

ลงโทษมาชี้แจงให้รู้สำนึกในความผิด เข้าใจว่าตนกระทำผิด ยอมรับในความผิดนั้นและหาทางจูงใจให้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นต่อไป

 • เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้อง

ลงโทษข้าราชการที่บกพร่องนั้น ถ้าการกระทำผิดร้ายแรงไม่สมควรให้อยู่ในราชการต่อไปต้องลงโทษสถานหนัก

ความผิดทางวินัยและการเอาผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

 1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ
 2. การลงโทษต้องดำเนินการตามกฎหมาย
 3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจลงโทษได้
 4. ผู้กระทำผิดทางวินัยมีสภาพเป็นข้าราชการ

            การสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน โดยการสมัครสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น หรือสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.ให้ได้ก่อนเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อสอบได้และสังกัดอยู่ในส่วนราชการนั้น ๆ จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรื่องของวินัยข้าราชการพลเรือนและการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ เป็นความรู้ที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่นจะต้องศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบและยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการในอนาคตอีกด้วย