ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และวิธีการคัดเลือกเข้ารับราชการ

743
ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และวิธีการคัดเลือกการเข้ารับราชการ
ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และวิธีการคัดเลือกการเข้ารับราชการ

ฝรั่งเศส (France) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส (République française) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่นๆในต่างทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่าหกเหลี่ยม (L’Hexagone) เนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศ ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยยึดอุดมการณ์จากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง

ระบบข้าราชการของสาธารณรัฐฝรั่งเศษ

โดยมีระบบข้าราชการที่แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

 • ข้าราชการแห่งรัฐ (Fonction publique d’Etat) ได้แก่ ข้าราชการทั่วไป ครู พยาบาล และ รวมถึง ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ
 • ข้าราชการสาธารณสุข (Fonction publique hospitalière) ได้แก่ บุคลากรในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Fonction publique territoriale) ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการในแต่ละกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยบุคลากร 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภท A คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ประเภท B คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภท C คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่วนจำนวนข้าราชการในประเทศฝรั่งเศส จากข้อมูลทางสถิติของของหน่วยงาน Département des études, des statistiques et des systèmes d’informations นั้นระบุไว้ว่าในปี ค.ศ. 2015 ประเทศฝรั่งเศสมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 5,450,619 คน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ข้าราชการแห่งรัฐ (Fonction publique d’Etat) จำนวน 2,398,031 คน
 • ข้าราชการสาธารณสุข (Fonction publique hospitalière) จำนวน 1,163,278 คน
 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Fonction publique territoriale) จำนวน 1,889,310 คน

การสรรหาและเลือกสรรข้าราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในประเทศฝรั่งเศส โดยทั่วไปแต่ละกระทรวงจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาข้าราชการของตนเอง โดยวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งจะประกาศรับสมัครในราชกิจจานุเบกษา (Journal officiel) และมีปฏิทินรวม ดูได้จากเว็บไซต์ของ กระทรวง Fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours โดยใน เว็บไซต์ จะระบุตำแหน่ง สังกัด ประเภทข้าราชการ วิธีการคัดเลือก และวุฒิการศึกษา ที่ต้องการรับสมัครไว้อย่างชัดเจน สำหรับงานระดับล่าง (บุคลากรประเภท C) มีกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ต้องผ่านการสอบก็ได้

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมช่วงทดลองงาน โดยยังไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการเต็มตัว เป็นเพียงข้าราชการทดลองงาน เป็นระยะเวลา 18 เดือน ในบางกลุ่มงาน (corps) การทดลองงานจะกระทำในรูปของการเข้ารับอบรมในโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มงานสรรพากร เข้ารับการอบรมที่สถาบันภาษีอากร หรือ กลุ่มงานข้าราชการชั้นสูง ที่สถาบัน ENA เป็นต้น สำหรับ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับราชการ

วิธีการคัดเลือกสรรผู้คนที่ต้องการเข้ารับราชการในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละกรวงของประเทศฝรั่งเศษจะเป็นผู้คัดสรรการหาข้าราชการเข้าสู่หน่วยงานด้วยตัวเอง โดยจะมีการคัดเลือกให้ทุกคนได้รับสิทธิในการคัดเลือกให้เท่าเทียมกัน โดยจะประกาศรับสมัครในราชกิจจานุเบกษา (Journal officiel) และมีปฏิทินรวม ทั้งยังสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงโดยตรงอีกด้วย ส่วนวิธีการคัดเลือกจะใช้เป็นการสอบแข่งขัน แบ่งการสอบออกเได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1.การสอบแข่งขันสำหรับบุคคลทั่วไป

การสอบเข่งขันเพื่อเข้ารับราชการแบบแรกจำเป็นต้องได้รับใบปริญญาบัตรแห่งชาติเสียก่อน แต่หากไม่มีใบปริญญาบัตรแห่งชาติ ก็ยังสามารถทำเรื่องขอเทียบวุฒิได้ โดยวุฒิที่จำเป็นนั้นจะแตกต่างออกไปในแต่ละกระทรวงและตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งตัวผู้สมัครสามารถยื่นขอพิจารณาเทียบวุฒิได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ได้รับปริญญาที่ออกในฝรั่งเศส หรือ ประเทศในสมาคมเศรษฐกิจยุโรป
 • ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษาเท่ากับหลักสูตรปริญญาแห่งชาติ
 • มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง

2.การสอบแข่งขันภายใน

การสอบแข่งขันภายใน จะเป็นการสอบแข่งขันเพื่อใช้เปลี่ยนกลุ่มสายงานใหม่ แต่มีเงื่อนไขว่าจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบตามสายงานที่ต้องการจะย้ายไป การสอบชนิดนี้ช่วยเปิดโอกาสให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ บุคลากรขององค์กรสากลจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เช่น องค์กรไปรษณีย์สากล สหประชาชาติ

3.การสอบแข่งขันวัดจากประสบการณ์การทำงาน

การสอบแข่งขันโดยใช้ประสบการณ์การทำงานนี้ จะเป็นการเปิดรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งทำงานอยู่ในภาคส่วนอื่นๆ เช่น เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเป็นประธาน หรืออาสาสมัครของสมาคมเพื่อเข้ารับราชการ

* ปริญญาบัตรแห่งชาติ หมายถึงปริญญาบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

 • จำเป็นต้องมีสัญชาติฝรั่งเศสหรือสัญชาติประเทศในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ยกเว่นในบางตำแหน่งที่ทำการสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้น เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ งานสายกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย งบประมาณ กลาโหม เป็นต้น
 • ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและประวัติที่ดี ดังนี้
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกถอดถอนสิทธิพลเมือง
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในประเทศฝรั่งเศษ และในประเทศมาตุภูมิ
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษตามกฎหมาย ซึ่งขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 • สำหรับผู้สมัครที่ถือสัญชาติฝรั่งเศษไว้ จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และได้เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันประเทศมาแล้ว ส่วนสำหรับผู้สมัครที่ถือสัฐชาติอื่นๆในประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนั้น จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอีกด้วย
 • ผู้สมัตรจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้
 • คุณสมบัติเฉพาะในตำแหน่งงานนั้นๆ เช่น คุณวุฒิการศึกษา อายุการทำงาน สมรรถภาพทางกายเฉพาะทาง เป็นต้น