สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว

2094
ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว
ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว  

เชื่อว่า “อาชีพรับราชการ” ที่คนส่วนใหญ่มุ่งหวัง นอกจากความมั่นคงในเรื่องของรายได้และหน้าที่การงาน การสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่และคนในครอบครัว เรื่องของสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว  ก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้สมัครสอบ ก.พ. หรือสอบข้าราชการท้องถิ่น เป็นจำนวนมากทุกปี วันนี้ ก.พ. ออนไลน์ นอกจากจะมีแนวข้อสอบให้ลองทำแล้ว ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น มาแนะนำเป็นความรู้ครับ 

ข้าราชการท้องถิ่น และการสอบท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และยังเป็นองค์กรที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นบุคคลอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป แตกต่างกันที่ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบท้องถิ่นไม่ต้องสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ได้ก่อน แต่ท้องถิ่นจะทำการสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และภาค ค หรืออาจเปิดสอบเฉพาะภาค ข และ ค ส่วนภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ ก.พ. จะดำเนินการเปิดสอบ ก.พ. พิเศษในภายหลัง  

สิทธิสวัสดิการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เมื่อสามารถสอบผ่านและได้รับการบบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา และนอกจากอัตราเงินเดือนที่จะได้รับตามตำแหน่งหรือสายงานที่สอบเข้ามาแล้ว ข้าราชการท้องถิ่นยังได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามที่มีกฎหมายกำหนด ได้แก่ 

 • ค่ารักษาพยาบาล 
 • การศึกษาบุตร 
 • ทุนการศึกษา 
 • ค่าเช่าบ้าน 
 • เงินทำขวัญ 
 • เงินรางวัล 
 • เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • และอื่น ๆ 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่นอกจากสวัสดิการของตัวข้าราชการท้องถิ่นเองแล้ว ในส่วนประโยชน์ตอบแทนที่เอื้อต่อบุคคลในครอบครัว ได้แก่ การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ก็เป็นสิ่งจูงใจให้มีคนสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบบรรจุข้าราชการในสายงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งการสอบข้าราชการท้องถิ่น เป็นจำนวนมากในทุก ๆ สนามสอบ  

สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว

ในการใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวนั้น เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องทราบก่อนว่าการใช้สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร และการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนอย่างไร

ความเป็นมาของสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น

เดิมสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานและครอบครัว ที่อยู่ในสังกัดองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มีสิทธิเบิกตรงเหมือนข้าราชการพลเรือนทั่วไป สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแล้วนำมาเอกสารมาเบิกจ่ายในภายหลัง ทำให้มีผลกระทบกับข้าราชการท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการรับสิทธิรักษาพยาบาล ของ อปท. จึงได้มีการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น” ขึ้น โดย ความร่วมมือระหว่างสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

วัตถุประสงค์ของ กองทุนรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • ดำเนินการตามหลักการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • ส่งเสริมการจัดระบบด้านการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ
 • ลดปัญหาการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยเฉพาะในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
 • สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

ข้าราชการ ผู้มีสิทธิ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น

 • ผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง (นายกเทศมนตรี,นายก อบจ.และนายก อบต.) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและข้าราชการครูที่รับถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานใน อปท.ทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 • ผู้มีสิทธิร่วม (บุคคลในครอบครัว) ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีสิทธิตามข้อ 1
 • บุตร ตามเงื่อนไข เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ บุตรของผู้มีสิทธิลำดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในลำดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น
 • ผู้หมดสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือย้ายหน่วยงานทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การหย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย
 • หน่วยที่ทำเบิกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง,เทศบาลตาบล และอบต. ยกเว้น กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา
 • นายทะเบียน(ทั่วไป) ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน อปท. ที่ได้รับการพิจารณาจากต้นสังกัดให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน และได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • นายทะเบียน(ผู้อนุมัติ) ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ที่ผู้บริหารแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติให้เกิดสิทธิใน แต่ละหน่วยเบิก

รายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน อื่น ๆ
 • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรค
 • ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
 • ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารักษาพยาบาล
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาล มิใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

 1. สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เบิกได้เต็มจำนวน โดยค่าอุปกรณ์ และ อวัยวะเทียม ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 2. สถานพยาบาลเอกชน เฉพาะกรณีผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้เบิกค่า อุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่าห้องค่าอาหารเช่นเดียวกับสถานพยาบาลของทางราชการ และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 3. กรณีสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวไปสถานบริการเอกชนเนื่องจากความจาเป็น ให้เบิก ค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 4. กรณีสถานพยาบาลไม่มียา อุปกรณ์ Lab กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือดหรือส่วนประกอบ ของเลือด หรือสารทดแทน น้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรคจำหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซเรย์ได้ ให้แพทย์ผู้รักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลลงชื่อรับรองตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (เฉพาะภายในประเทศ)

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องลงทะเบียนกับนายทะเบียนประจำ อปท. ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติงานอยู่ โดยใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียนดังนี้

 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบรับรองบุตร (กรณีผู้มีสิทธิเบิกเป็นบิดา) สิทธิเกิดภายใน 1 วันหลังการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น

 • บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิและผู้มีสิทธิร่วม ต่อนายทะเบียนของหน่วยเบิกที่ตนเองสังกัด
 • นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐานและทำการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในโปรแกรมระบบ ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่จะถูกประมวลผลและแจ้งผลกลับภายในวันเดียวกับวันที่บันทึก
 • เมื่อข้อมูลผ่านการยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว ผู้มีสิทธิและผู้ใช้สิทธิร่วมจะสามารถไปใช้ บริการการรักษาพยาบาล ณ หน่วยบริการของรัฐ และขอลงทะเบียนจ่ายตรงต่อไปได้
 • ในกรณีที่หลักฐานประกอบซึ่งเป็นเอกสารทางราชการยังไม่เรียบร้อย ผู้มีสิทธิจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิได้

การขอสิทธิเบิกจ่ายตรงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น

 • กรณีผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 7 ปี สามารถเข้ารับการรักษาใน รพ.ของรัฐโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากมีข้อมูลในฐานทะเบียนสิทธิ อปท.แล้วเท่านั้น โดยครั้งแรกที่มารับบริการ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาสมัคร เพื่อลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนุมัติก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงในวันนั้น
 • กรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้สูติบัตรหรือบัตรสุขภาพเด็กที่ รพ. ออกให้ เพื่อทำเรื่องขอลงทะเบียนเบิก จ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนุมัติก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงใน วันนั้นเช่นเดียวกัน

กรณีสำรองเงินสดจ่ายก่อนและนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืน

 • ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม เช่น ยังไม่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิ ฯ ให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากโรงพยาบาลมาส่งให้นายทะเบียนหน่วยเบิก
 • นายทะเบียนจะต้องทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าสู่เว็บไซต์ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช).พร้อมสแกนใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรอการตรวจสอบ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะทำการประมวลผลจ่ายเงินคืนเป็นรายรอบ
 • เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบการจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิต่อไป

การหมดสิทธิรักษาพยาบาล

 • นายทะเบียนของหน่วยเบิกจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลของผู้หมดสิทธิของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กรณีบุคลากรเสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุ รวมถึงการหมดสิทธิของผู้มีสิทธิร่วม เช่น บิดามารดาเสียชีวิต การหย่าร้างกับคู่สมรส บุตรบรรลุนิติภาวะ เป็นต้น ข้อมูลที่แจ้งจะได้รับการประมวลผลภายในวันนั้นเช่นเดียวกับข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่
 • สำหรับการหมดสิทธิจากกรณีเกษียณอายุ หรือบุตรบรรลุนิติภาวะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทาการตรวจสอบและปรับปรุงให้หมดสิทธิโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดของการมีสิทธิ
 • ในกรณีที่เจ้าของสิทธิหมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงให้ผู้มีสิทธิร่วมหมดสิทธิไปพร้อมกันโดยอัตโนมั

สรุป

สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการท้องถิ่นก็คือค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลที่ส่งผลให้มีผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก และสอบท้องถิ่นโดยมุ่งหวังที่จะได้เป็นข้าราชการ อาชีพที่เชื่อมั่นว่ามีความมั่นคง และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น จากบทความนี้คงยืนยันได้เป็นอย่างดี