16 ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปี 2564

366
ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ-ปี-2564
ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ-ปี-2564

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มีทั้งหมด 16 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เริ่มต้นผ้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.rtnsm.com 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2564
 2. กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอาไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์
 3. อัพโหลดเอกสารต่างๆที่จำเป็น ได้แก่
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบ ปพ.1
  • รูปถ่าย
  • เอกสารรับคะแนนเพิ่ม
 4. พิมพ์เอกสารการชำระเงิน
 5. สามารถไปชำระเงินที่ เคาร์เตอร์เซอวิส ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
 6. ตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง
 7. ลงทะเบียนวันสอบภาคความถนัดทางด้านดนตรีที่ www.rtnsm.com
 8. ดาวโหลดโน้ตเพลงที่จำเป็นในการใช้สอบที่ www.rtnsm.com
 9. เริ่มประกาศผลรอบแรก
 10. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 11. สอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรีต่อ
 12. ตรวจโรค และสุขภาพจิต
 13. สอบพลศึกษา
 14. รอประกาศผลรอบสุดท้าย
 15. ทำสัญญค้ำประกัน
 16. รายงานตัวเข้ารับการศึกษาได้เลย