ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

524
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค อันส่งผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 1

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2

ประกาศสำนำงาน กพ เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลกร

สามาถติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.