คุณสมบัติ 5 ข้อ ช่วยให้ไม่ต้องสอบแข่งใคร ได้รับเข้าเป็นราชการเลย

933
คุณสมบัติ-5-ข้อ-ช่วยให้ไม่ต้องสอบแข่งใคร-ได้รับเข้าเป็นราชการเลย
คุณสมบัติ-5-ข้อ-ช่วยให้ไม่ต้องสอบแข่งใคร-ได้รับเข้าเป็นราชการเลย

การเข้ารับราชการที่หลายๆท่านต่างต้องการ เนื่องมาจากตัวของงานราชการนั้นมีความมัน่คงที่สูง ทั้งยังมีสวัสดิการอื่นๆรองรับ ช่วยให้ผู้ที่ได้เข้ารับเป็นราชการแล้วนั้นจะความเป็นอยู่ที่ดี และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับ เพราะฉะนั้นจึงเกิดผู้คนมากมายจำนวนไม่ต่ำกว่าแสนชีวิต ยื่นเรื่องเข้าสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ที่เป็นสิ่งจำเป็นในการยื่นเข้ารับราชการในแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก แต่การเข้ารับราชการนั้นไม่จำเป็นต้องทำการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับตำแหน่งทุกคน โดยบทความนี้จะบอกถึง คุณสมบัติ 5 ข้อที่ ช่วยให้ไม่ต้องสอบแข่งกับใคร และสามารถเข้าเป็นราชการได้เลย จะเป็นคุณสมบัติแบบใดบ้างนั้นไปดูกันเลย

คุณสมบัติ 5 ข้อ ช่วยให้ไม่ต้องสอบแข่งใคร ได้รับเข้าเป็นราชการเลย

  1. เมื่อเกิดเหตุข้าราชการผู้หนึ่งได้เสียชีวิตจากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนต้องออกจากราชการ หน่วยงานราชการต้นสังกัดผู้เกิดเสียชีวิตนี้ สามารถพิจารณาให้มีการคัดเลือกการบรรจุทายาของข้าราชการผู้นั้น มาเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้
  2. หากบุคคลประชาชนทั่วไปปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี หรือช่วยสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้ชาติได้ หน่วยงานราชการก็สามารถพิจารณาให้มีการคัดเลือกบรรจุบุคคลผู้นั้น เข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้เช่นกัน
  3. เกิดขึ้นเมื่อมี ข้าราชการผู้หนึ่งทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนไม่สามารถทำงานได้และต้องออกจากราชไป หน่วยงานทางด้านต้นสังกัดของข้าราชผู้นั้น สามารถพิจารณาให้มีการคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการผู้นั้น ให้เข้ามารับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  4. เป็นผู้ที่ได้รับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือประชนชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือข้าราชการ ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
  5. เป็นผู้ได้รับบำเหน็จความดีความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

* การเสียชีวิตหรือพิการนั้น จะต้องไม่เกิดจากสาเหตุส่วนตัว หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของข้าราชการผู้นั้น

**การพิจารณาหรือการคัดเลือกพลเมืองดีเข้ามาเป็นราชการนั้น จะถูกกำหนดวิธีการคัดเลือก ซึ่งขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการคัดเลือก อาจจะดำเนินพิจารณาโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม