ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

527
ประกาศรับสมัครสอบข้ารับราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครสอบข้ารับราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศจากสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยกำหนดรับสมัคร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ