สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564

517
สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564
สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564 โดยตัวผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติในการสมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งถอนให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการบริหารที่คอยรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนสมัครมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

 1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
 2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 4. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
 5. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2564 มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน โดยในแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็มต่างกัน ดังนี้

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://job2.ocsc.go.th