สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

1893
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. ได้เริ่มเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเข้ารับการแข่งขันและคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนจากรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดดังนี้

เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ทั้งหมด 307 ทุน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 จำนวน 307 ทุน ดังนี้

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ 69 ทุน
 • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) 3 ทุน
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวินทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 205 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) 5 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 25 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

 • นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยทุน
 • ผู้ที่ได้รับปริญญาตรี หรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เกระดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
 • อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สมัครทุนปริญญาโท
 • อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 35 ปี)

**เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง – วันที่ 27 ธันวาคม 2562

***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th

เปิดรับสมัคร ทุกUIS ประจำปี 2563 ทั้งหมด 43 ทุน

ทุน uis หรือ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วนั้นจะได้รับเข้าราชการในทันที เพื่อช่วยให้ผู้สมัครได้มีโอกาสเรียนรู้รู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

โดยกำหนดช่วงเวลาในการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 1. ให้ทุนรัฐบาลเพื่อการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 2. ให้ทุนรัฐบาลเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาในประเทศ ในปีการศึกษา 2562
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำ 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
 • อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

*ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาคสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ 41 ทุน ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ 2 ทุน

** สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2562
ที่เว็บไซต์ ocsc.go.th/scholarship, scholar.ocsc.go.th