สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

603
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet จำนวน 2 หลักสูตร คือ

  1. เปิดรับสมัครหลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร)
  2. “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลาเรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html