ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

1336
ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63
ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

ประกาศ เลื่อนสอบ ก.พ. 63

การเปิดสอบภาค ก. หรือการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ปกติจะกำหนดสมัครสอบทุกปี ในช่วงเดือน มีนาคมและทำการสอบในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัครสอบเป็นบางช่วงแต่ก็จะทำการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี ผู้ที่เตรียมตัวสอบก็จะเริ่มหา แนวข้อสอบ ก.พ. 63 หรือวางแผนศึกษาข้อมูลเลือกคอร์เลือกสถาบันติวสอบ

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเปิดสอบ ก.พ. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ออกไป ดังนี้

 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปก่อน
 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ จากเดิมกำหนด วันที่ 29 มีนาคม 2563  เลื่อนออกไปก่อน
 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากเดิมกำหนด วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เลื่อนออกไปก่อน

จากประกาศนี้ มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะพ้นไป ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ ก.พ.ที่จะปรับใหม่ มีทั้งส่วนที่ปรับเปลี่ยนและปรับเพิ่มเติม โดยเริ่มใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดการปรับเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63 มีดังนี้

1.แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

 • แนวข้อสอบ ก.พ. 63 แบบเก่า ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากเดิม ได้แก่ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ ก.พ.63. ปรับเปลี่ยนใหม่ เป็น วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ในวิชานี้จะประกอบไปด้วยการวัด 3 ด้านได้แก่ 1.   การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 2.การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2.แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ส่วนที่ปรับเพิ่ม ได้แก่ วิชา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่ง

สามารถแบ่งได้ 6 หัวข้อ ดังนี้

 1. พระะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. พระราชบัญญัติความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2563  มี 2 รูปแบบ

การเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการสมัครสอบแต่ละรูปแบบ มี ดังนี้

การรับสมัครแบบ e-Exam เป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์สอบ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
 2. ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ศูนย์สอบแบบ  e-Exam ทั้ง 9 ศูนย์ ได้แก่
 • สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ  
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : ตึก S1 
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ. สุราษฎร์ธานี 
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 

การรับสมัครแบบ Paper & Pencil เป็นการสอบโดยใช้กระดาษ มีจำนวน 15 ศูนย์สอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับปริญญาตรี
 4. ระดับปริญญาโท
 5. ศูนย์สอบแบบ  Paper & Pencil ทั้ง 15 ศูนย์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่
 • กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 • นครปฐม
 • ปทุมธานี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ราชบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • พิษณุโลก
 • นครราชสีมา
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • ขอนแก่น
 • สุราษฎร์ธานี
 • สงขลา

การรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนกำหนดเปิดสอบในปี 2563 ต้องรอจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะผ่านพ้นไป ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และเพิ่มความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แม้ในปี 2563 จะเลื่อนการเปิดสอบไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังมีแนวข้อสอบ ก.พ. 63 ออกมาจำหน่ายและศูนย์ติวสอบหรือสถาบันแนะแนวต่าง ๆ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ถือเป็นส่วนดีที่ช่วยให้ผู้สนใจสมัครสอบได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ