ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี2563

721
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี2563
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี2563

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติมจากปกติ) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จะจัดสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม มีดังนี้

  1. ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ
  2. ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ (หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ)

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆจากสำนักงาน ก.พ. โดยตรงได้ที่ https://www.ocsc.go.th/