ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

520
ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563
ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุนการสอบ โดยแต่ละประเภททุนนั้น สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ประกาศสอบรับทุนครั้งนี้สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี โดยจะประกาศรับสมัครทั้งหมด 5 ประเภททุนด้วย (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) และเริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2562

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 มีจำนวน 69 ทุน
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 มีจำนวน 205 ทุน
  • ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ทุน
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มีจำนวน 25 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

  • นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหกลักสูตรระดับการศึกปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
  • ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
  • ผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระเดียวกัน เกรดเฉลี่ย 3.50
  • อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สมัครทุนปริญญาโท
  • อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 35 ปี)

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสอบเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุนศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

*โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร