ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

890
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามที่ สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความด้านสามารถทางภาษาเนื่องจากผลคะแนนการวัดความสามารถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกที่กําหนดไว้ สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรขยายกรอบระยะเวลาในการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th