ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

810
ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดการใหม่ ดังนี้

ภาค ก. พิเศษ

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ แบบใหม่ คือ วันที่ 19 ก.ค. 63 (เดิมกำหนด 29 มิ.ค. 63)

E-EXAM

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่ คือ 18-22 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 27-31 มิ.ค. 63)

ภาค ก.

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบใหม่ คือ 27 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 28 มิ.ย. 63)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

ติดตามข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/