ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดการใหม่ ดังนี้

ภาค ก. พิเศษ

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ แบบใหม่ คือ วันที่ 19 ก.ค. 63 (เดิมกำหนด 29 มิ.ค. 63)

E-EXAM

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่ คือ 18-22 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 27-31 มิ.ค. 63)

ภาค ก.

ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบใหม่ คือ 27 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 28 มิ.ย. 63)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

ติดตามข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/