ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

531
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการน

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. น้น บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าแข่งขันทั้งหมดได้ที่ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/prakardname_03122562.pdf