ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560

406
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยเริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบนั้น จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาโท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560” ไม่เว้นวันหยุดราชการ