ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561

464
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561 โดยมีวิธีการเช็คผลสอบดังนี้

 • เข้าไปที่ลิ้ง http://job2.ocsc.go.th
 • คลิกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา
 • การดูคะแนนสอบ คลิกเมนู “ดูคะแนนสอบ” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน กรอกรหัสผ่านหรือวันเกิด และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา

หลังจากตรวจผลสอบของท่านเรียบร้อยแล้ว จะสามารถแบ่งผลของการตรวจสอบออกได้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อเชื่อเหลือและให้คำแนะนำ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2561

 • คือผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป (คณิต) และวิชาภาษาไทย รวมกันผ่าน 60 % และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนผ่าน 50%
 • รอพิมพ์ “หนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.”
 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ใช้ได้ตลอด (ไม่มีวันหมดอายุ) เว้นแต่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • เมื่อหน่วยงานราชการฯ เปิดรับสมัครสอบ โดยรับสมัครจากคนที่สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ. หากเรามีวุฒิและคุณสมบัติที่ตรง สามารถดำเนินการดังนี้
  • สมัครสอบในหน่วยงานราชการนั้นๆ พร้อมหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.
  • กรณีใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนดที่หากสมัครสอบให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่รับสมัครเป็นกรณีไป
 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านผ่านภาค ก. คุณวุฒิที่สูงกว่า ใช้สมัครสอบในตำแหน่งคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แล้วชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.
  • สมัครสอบในหน่วยงานราชการที่รับสมัคร หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปด้วย
 • การสมัครสอบ “ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)” หากมีประกาศรับสมัครให้รีบดำเนินการ ดังนี้
  • สมัครสอบในวันแรกๆ ที่หน่วยงานราชการเปิดรับสมัครสอบ เพราะการสมัครก่อน-หลังมีผลต่อการเรียงลำดับในการสอบผ่าน หากกรณีที่คะแนนเท่ากันจะให้สิทธิคนที่สมัครก่อน
  • จะสอบสนามไหนให้อ่านระเบียบการสอบให้ดีๆ ในหัวข้อ “คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง” จะระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการคุณสมบัติผู้ที่สมัครอย่างไร ตรงกับวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครไหม
 • สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้จาก เว็บไซต์ ก.พ.ที่ http://job2.ocsc.go.th

กลุ่มที่ 2 ผู้สอบไม่ผ่าน

 • คือผู้สอบไม่ผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิต) และวิชาภาษาไทยรวมกันไม่ถึง 60 % และสอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ถึง 50%

กลุ่มที่ 3 ผู้สอบซ่อมภาษาอังกฤษ

 • คือผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิต) และวิชาภาษาไทยรวมกันเกิน 60 % แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ถึง 50%
 • ได้รับโอกาสแก้ตัวในการสอบ 1 ครั้ง (ปีสุดท้ายสำหรับการสอบซ่อมภาษาอังกฤษ)