ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563

10610
ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563
ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563

ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 โดยมีวิชาทั้งหมดที่ใช้สอบดังนี้

วิชาที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รวมคะแนนทั้งหมดของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะท์ 100 คะแนน

วิชาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน

วิชาที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

*สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ที่ https://www.ocsc.go.th/

ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563
ก.พ. ปรับหลักสูตร การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563