สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

443
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประกาศสํานักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 3 ตําแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

คุณสมบัติในการสมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังดํารงตําแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งถอนให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการบริหารที่คอยรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

หลักสูตรในการสอบ

 • การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 • การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th