Showing results for:

อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น (อบจ.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. คือส่วนราชการที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ บทบาทหน้าที่จะถูกกำหนดโดยกฎหมายจัดตั้ง อปท. การสอบท้องถิ่น หรือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น นอกจากมีความรู้ตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบท้องถิ่นทั้งภาค ก.ภาค ข.และการสอบสัมภาษณ์ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราาชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขตสภาตำบลคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต อบจ. และ กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้ อบจ. จัดทำตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงจัดทำกิจการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบจ....

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การสอบเพื่อบรรจุรับราชการ นอกจากการสอบ ก.พ. หรือสอบภาค ก. การสอบท้องถิ่น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสู่อาชีพรับราชการ และข้าราชการท้องถิ่นก็ยังเป็นเส้นทางในฝันของใครหลายคนที่คาดหวังว่าจะทำงานอยู่ใกล้บ้าน ทำงานอยู่ภายในจังหวัดของตนเอง  เพื่อสานฝันให้กับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่น วันนี้ ก.พ.ออนไลน์ มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น และหน้าที่ความรับผิดชอบ มาแนะนำเป็นความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การปกครองหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง และมีอำนาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบ คือ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มี 3...

5 เรื่องควรรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชน

การสอบบรรจุรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ส่วนใหญ่การสอบบรรจุจะต้องสอบ ก.พ. ให้ได้ก่อนเพื่อนำมาสอบ ภาค ข และภาค ค ส่วนการ สอบท้องถิ่นอาจสอบพร้อมกันทั้งภาค ก ภาค ข และแจ้งสอบภาค ค ภายหลังเมื่อสามารถสอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ได้แล้ว  สำหรับใครที่กำลังวางแผนหรือเตรียมตัวสอบข้าราชการท้องถิ่น บทความนี้มี  5 เรื่องควรรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชน มาแนะนำ 5...

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนทำการสมัครสอบ ก.พ.

การสอบจากสำนักงาน ก.พ. หรือที่เรียกกันว่าสอบเข้าราชการ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการสอบ หากอยากเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในการอยากเข้ารับราชการ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเรื่องต่างๆก่อน โดยมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้ สำนักงาน ก.พ. คืออะไร ? การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกคนตามระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่ต่างๆ ตามที่เปิดรับ เพื่อเข้ามาทำงานในหน่วยงานของราชการ โดย ก.พ. ย่อมาจาก “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” สอบ ก.พ. คืออะไร ?

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil โดยระบุวันที่ใหม่ ดังนี้ การสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 - 22 ก.ย. 63 สามารถ อัปโหลด (Upload) รูปถ่ายได้จนถึง 15 ก.ย. 63การสอบ...

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี2563

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติมจากปกติ) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จะจัดสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม มีดังนี้ ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ (หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ) สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆจากสำนักงาน ก.พ. โดยตรงได้ที่ https://www.ocsc.go.th/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ ยกระดับและขับเคลื่อนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว เอื้อต่อภารกิจของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพสูง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ พันธกิจ พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน...

ประกาศกำหนดเวลาการสอบใหม่ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดการใหม่ ดังนี้ ภาค ก. พิเศษ ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ แบบใหม่ คือ วันที่ 19 ก.ค. 63 (เดิมกำหนด 29 มิ.ค. 63) E-EXAM ช่วงวันที่ทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่...

หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ งานบริการ e-Service จากภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และมีงานบริการทั้งหมด ดังนี้ 1.งานบริการเพื่อประชาชน กรมการกงสุล : ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน http://www.consular.go.th/main/th/register-helpกรมการขนส่งทางบก :...

10.เคล็ดลับการท่องจำแบบเร่งด่วน

การท่องจำเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องเคยเจอ ไม่ว่าจะท่องจำข้อสอบ แนวข้อสอบ บทเรียนต่างๆ หรือบทสวดมนต์ กระทั่งเนื้อเพลงที่ตนชอบก็ล้วนแต่อาศัยการท่องจำทั้งนั้น นอกเหนือจากนี้การท่องจำหรือจดจำข้อมูลต่างๆก็เป็นสกิลที่หลายๆอาชีพจำเป็นต้องมี เช่น นักแสดง นักพูด พิธีกรเป็นต้น 10.เคล็ดลับการท่องจำแบบเร่งด่วน แน่นอนบางครั้งการท่องจำอาจจำเป็นต้องใช้ความคุ้นเคย และอ่านทบทวนซ้ำอยู่หลายรอบ เพื่อให้จดจำการท่องในข้อมูลนั้นๆได้ดี แต่หากต้องการที่จะท่องจำข้อมูลต่างๆในเวลาอันสั้นนั้น ควรมีเคล็ดลับเพื่อช่วยให้การท่องจำมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวันนี้ทาง gorporonline ก็ได้มาแนะนำเคล็ดลับสำหรับการท่องฉบับเร่งด่วน มีทั้งหมด 10 เคล็ดลับดังนี้ 1.มองด้วยตาเปล่า
- Advertisement -

Latest News

อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น (อบจ.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. คือส่วนราชการที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ บทบาทหน้าที่จะถูกกำหนดโดยกฎหมายจัดตั้ง อปท. การสอบท้องถิ่น หรือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น นอกจากมีความรู้ตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบท้องถิ่นทั้งภาค ก.ภาค ข.และการสอบสัมภาษณ์
- Advertisement -

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การสอบเพื่อบรรจุรับราชการ นอกจากการสอบ ก.พ. หรือสอบภาค ก. การสอบท้องถิ่น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสู่อาชีพรับราชการ และข้าราชการท้องถิ่นก็ยังเป็นเส้นทางในฝันของใครหลายคนที่คาดหวังว่าจะทำงานอยู่ใกล้บ้าน ทำงานอยู่ภายในจังหวัดของตนเอง  เพื่อสานฝันให้กับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่น วันนี้ ก.พ.ออนไลน์ มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น และหน้าที่ความรับผิดชอบ มาแนะนำเป็นความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง

5 เรื่องควรรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชน

การสอบบรรจุรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ส่วนใหญ่การสอบบรรจุจะต้องสอบ ก.พ. ให้ได้ก่อนเพื่อนำมาสอบ ภาค ข และภาค ค ส่วนการ สอบท้องถิ่นอาจสอบพร้อมกันทั้งภาค ก ภาค ข และแจ้งสอบภาค ค ภายหลังเมื่อสามารถสอบผ่าน ภาค ก...

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนทำการสมัครสอบ ก.พ.

การสอบจากสำนักงาน ก.พ. หรือที่เรียกกันว่าสอบเข้าราชการ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการสอบ หากอยากเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในการอยากเข้ารับราชการ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเรื่องต่างๆก่อน โดยมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้ สำนักงาน ก.พ. คืออะไร ? การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกคนตามระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่ต่างๆ...

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil โดยระบุวันที่ใหม่ ดังนี้ การสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)...